Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755  sekretář:  Miloš KOHOUT

Stránky SNH  www.svaznarodnihazene.cz

 

 

 

                                                                                                                                  15.12.  2006

 

Zprávy SNH

 

3/2006

Náhrada za Házenkáře 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přeje Výkonný výbor, jeho komise, Dozorčí rada

a sekretář

Svazu národní házené

 

 

IČO 539929  bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800 GE Capital Money 1722109-504/0600

 

 

 

 

- 2 -

 

 

O B S A H

 

  1. Obsah a informace do hnutí                                          str.      2

  2. Zápisy VV SNH 6 – 8/2006                                           str.      3     - 15

   3. Zápis z lig. semináře trenérů 2006 TR SNH                         str.    16     - 20

  4. Zápis ze schůze OK SNH                                                        str.    20     - 22

  5. OK SNH předkládá informaci pro oddíly NH !!!!!!     str.    22     - 23

  5. Konečné tabulky OP - podzim 2006 - 2007                           str.    24     - 33

  6. Zprávy z hnutí                                                               str.    33

  7. Kalendář akcí SNH 2007 – průběžně k doplnění                  str.    34     - 36

         u př. OK SNH – popelka.j@epl.cz

  8. Příloha č. 1 – dotazník hřiště a zázemí + průvodní dopis

  9. Příloha č. 2 – Zpravodaj STK č. 9 – neuhrazené pokuty a následky

 

 

STK a KM SNH oznamují,

že pořadatelsky nebyly pokryty všechny akce 2007

a žádá další zájemce o pořádání níže uvedených akcí:

 

  1. Mezizemská utkání Č – M mužů a žen 2007 (termín konání: 23. – 24. 6. 2007)
  2. Finále ZHP dorostenců 2007 (termín konání: březen 2007)
  3. M ČR ml. žačky 2007 (termín konání: 22. – 24. 6. 07 s příjezdem ve čtvrtek 21. 6.07)
  4. M ČR st. žáci    2007  (termín konání: 15. – 17. 6. 07 s příjezdem ve čtvrtek 14. 6.07)
  5. P ČR ml. žačky  2007 (termín konání: 22. – 24. 6. 07 s příjezdem v pátek 22. 6.07)
  6. P ČR ml. žáků    2007 (termín konání: 22. – 24. 6. 07 s příjezdem v pátek 22. 6.07)

 

OZNÁMENÍ

SE SNH nebude obsazen ve dnech 22. 12. 2006 – 1. 1. 2007

 

 

POZOR na lednové schůze komisí 2007

  6. 1. 2007 Schůze       KM SNH   – Praha Strahov          č. u. 215     09,30 hod.

13. 1. 2007 Zimní  aktiv STK SNH         – Praha Strahov          č. u. 234     10,00 hod.

27. 1. 2007 Schůze       VV SNH    - Praha Strahov  č. u. 209     09,30 hod.

 

 

 

 

1.      Smutná zpráva z hnutí – SM oblast

Vážení sportovní přátelé,

se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25. 9. 2006 náhle ve věku 57 let zemřela paní Danuše Malchárková, dlouholetá trenérka a funkcionářka SK Studénka, která se řadu let věnovala především dívčím mládežnickým družstvům, později vedla i A-družstvo žen SK Studénka. Několik let působila rovněž v SM OSK a v Komisi mládeže SNH.               Čest její památce !

 

 

 

- 3/1 -

 

20. 9. 2006

Z Á P I S  č. 6/2006

schůze VV SNH, která se konala 18. září 2006

od 10,00 hod. – Praha Strahov

 

Přítomni: J. Václavek, V. Čihař Ing., Al. Liška, J. Cedidlo, V. Kobera, V. Rosková, Ct. Štěpánek,         O. Schmidt, K. Klas, P. Holý, M. Kohout.

Hosté: JUDr. M. Kříž                                    Omluven: J. Popelka Ing., M. Šír

1) Kontrola zápisu z minulé schůze

123/2005 – úkol trvá

a)      ukládá TR připravit výběr témat pro trenéry 1. třídy.

125/2005 – úkol trvá

a)      dává požadavek na P. L. Dlouhého připravit manuál pro internetové stránky SNH.

37/2006 – úkol trvá

a)      ukládá OK připravit materiál pro užívání r.č. v NH s tím, že příprava bude ukončena do      22.7.06 a kompletace bude provedena do 13.9. 2006.

54/2006 – úkol trvá

b)      ukládá OK a SE SNH zajistit návrhy na zajištění nové trofeje pro 33. ročník ČP žen.

USNESENÍ 83/2006 - VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

 

Předseda DR SNH si vyžádal zařazení své zprávy do programu schůze. Zpráva byla zařazena pod č. 10 a další body posunuty do č. 12

2. Zprávy předsedy

a)      př. VV SNH přivítal všechny přítomné a seznámil je s dopisy ČSTV, které se týkaly činnosti svazu

b)      byla projednána žádost o prominutí zbytku trestu hráče Dacha J. č.r. 2332,

c)      VV projednal změny a doplňky kalendáře akcí:

1.      je zrušena schůze VV SNH v říjnu,

2.      platí schůze VV SNH 10. 11. 2006 v Ohradní – Praha

3.      platí lig. seminář trenérů 11. – 12. 11. 2006 – Ohradní – Praha

4.      přidána schůze VV SNH 8. – 10. 12. 2006 – Horní Maršov

USNESENÍ 84/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      VV SNH projednal obdrženou žádost hráče Dach Jan č.reg 2332 (TJ Sokol Stupno) o prominutí zbytku trestu (trest zastavení závodní činnosti na 12 měsíců za zvlášť hrubé fyzické napadení protihráče v přerušené hře v utkání č. 52). VV SNH žádost zamítl a ponechává v platnosti usnesení 114/2005 v plném rozsahu.

b)      Schvaluje doplnění a opravy kalendáře akcí.

 

3. Zpráva SE a předání došlé pošty

      a) HK – předání hospodaření svazu k 31.8. 2006                                              VV, OSK

      b) žádost o pořadatelství 07: Nýřany – PČR dci, Březno – PČR dky,

           St. Ves – MČR dci, PČR st. nebo ml. žky                                                    VV, KM

      c)  NH Řevnice – návrh na „Zasl. funkcionář                                                    OK

Nýřany – návrh „Mistr NH“                                                                         TR, VV

USNESENÍ 85/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

 

5. Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2006

a)      SE SNH upozornil na skutečnost, že vlastní zdroje SAZKY za rok 2005 nebyly ještě doplaceny a finanční prostředky 2006 jsou zatím schopné pokrýt úhradu nákladů za ZHP 06, M a P ČR mládeže 2006 (cestovné, pořadatel) a chod svazu i komisí, ale úhradu dotací zatím ne

b)      př. HK seznámila přítomné s náklady na lig. rozhodčí

USNESENÍ 86/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      ukládá HK a SE SNH připravit všechny podklady, aby po obdržení doplatku Sazky byly dotace co nejrychleji vyplaceny.

- 4/2 -

 

6. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 8. 2006

a)      př. HK a SE SNH předložili hospodaření svazu k 31. 8. 2006

b)      příjmy 2,605.333,44 Kč         náklady 1,315.756,70         hosp. výsl. 1,289.576,74 Kč

USNESENÍ  87/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

 

7. Hodnocení průběhu ligy a letního aktivu STK

a)      př. STK stručně zhodnotil probíhající soutěžní ročník a odvolal se na vydané zpravodaje, probral a odůvodnil udělené tresty a postup STK při podaných námitkách, upozornil na nedostavení se rozhodčího do Mostu

b)      předal VV SNH žádost o prominutí zbytku trestu hráče Dacha J.

USNESENÍ 88/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

 

8. Příprava a zajištění 33. ročníku ČP dospělých

a)      př. STK seznámil přítomné s průběhem 33. ročníku ČP,

b)      oznámil dodatečné zařazení družstva mužů Mor. Slávie Brno do soutěže s vysvětlením důvodů, požádal SE SNH o zveřejnění datumu konání kola v L. Bělohrad, upozornil na vydání dalšího Zpravodaje ČP.

USNESENÍ 89/2006  VV SNH bere na vědomí

 

9. Hodnocení Čechy – Morava v Žatci

a)      hodnocení pořadatele bylo kladné, záznam TV přenosu nesl zlepšení sestřihu, ale přesto nebylo obsaženo vše, protože díky zkrácenému záznamu byly vyškrtnuty některé průvodní důležité pasáže, kdy divák mohl dojít k pocitu, že komentář není v rovnováze ke všem aktérům. Přišlo i na kritická slova k ústroji i chování trenérů v průběhu akce, byly probrány velikosti hlavně brankářských dresů a předloženy podněty pro TR. Dotaz pro družstvo Západu, proč nastoupilo v neděli v černých trenýrkách? Začátek Z – V byl v 9,52 hod.?

USNESENÍ 90/2006  VV SNH bere na vědomí

a)      ukládá TR zpracovat předložené podněty a připomínky, které budou náplní pro reprezentační trenéry a aktéry akce

b)      schválil vyplacení odměny reprezentačním trenérům v plném rozsahu a počtu

c)      ukládá SE SNH zajistit smlouvy a podklady k úhradě

d)     OK předloží záznam mezizemských utkání 2006

 

10. DR SNH – předseda K. Klas

a)      Př. DR SNH vystoupil a přednesl zprávu mimořádného zasedání DR ze

b)      3-dne 16.9.2006 (byl předán Zápis č. 4), kde bylo projednáno odvolání KNH Chomutov ve věci udělení trestů hráčům Karlovarský Ladislav č.r. 5981, Martínek Vladimír č. reg. 19948  a Martínek Jiří č.r. 239.  Seznámil přítomné s jednáním a závěry ze schůze DR SNH, ze kterých vzešly doporučení pro VV

c)      na toto téma se rozvinula široká diskuse, která přinesla závěry pro další usnesení

d)     DR doporučuje, aby na svazových stránkách byly kompletní komise svazu,

e)      DR žádá, aby p. Menc byl při jednáních disciplinárního úseku STK přítomen

USNESENÍ  91/2006 - VV SNH bere na vědomí

a)      VV projednal zápis DR SNH č. 4 a bere na vědomí její doporučení týkající se utkání č. 499 KNH Chomutov – TJ Spoje Praha. VV SNH potvrzuje své původní usnesení č. 71/2006 – bod b) ze dne 15. 7. 2006 a zároveň potvrzuje rozhodnutí STK SNH č. 17/2005-2006 ze dne 18. 5. 2006 týkající se trestů udělených v tomto utkání,

b)      př. VV ukládá všem předsedům komisí, aby se spojili a dohodli s přidělenými zástupci DR na přesné a funkční spolupráci

 

11. Zprávy předsedů odb. komisí

11.a) - KR - předseda Al. Liška

a)      př. KR přednesl závěry k průběhu lig. soutěže, seznámil přítomné s tresty a postupem u těch rozhodčích, kteří se dopustili přestupků a předložil nasazení rozhodčích do konce podzimní části

b)      př. KR předal Adresář ligových rozhodčích 2006 – 2007.

- 5/3 -

 

USNESENÍ  92/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)      ukládá SE SNH rozeslat Adresář rozhodčích s prvním materiálem do oddílů

 

11.b) - HK SNH – předsedkyně Vlasta Rosková

a)      př. HK předala platební příkazy na úhradu nákladů M a P ČR 2006

b)      požádala SE SNH o zveřejnění informace pro předsedy OSK, aby na listopadovém VV předložili rozpočet dotací na rok 2007, objednávky na medaile M ČR a OP 2007

c)      požádala předsedy komisí VV o rozpočet akcí na rok 2007

USNESENÍ 93/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      ukládá SE SNH zajistit úhradu za M a P ČR 2006 a HK připravit výplatu ZHP podle schváleného klíče

b)      uvolňuje k datumu úhrady pokut činnost KNH Chomutov

 

11.e) – MaK -. Předseda Ing. V. Čihař

a)      př. MaK vyčerpal své připomínky v průběhu programu

USNESENÍ 94/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

 

11.g) – TR SNH  - Předseda Ctirad Štěpánek

a)      př. TR  předložil ke schválení návrh TJ DIOSS Nýřany k udělení čestného titulu Mistr národní házené pro Špirka Milana a návrh S. Krčín pro Kamila Zimlu, kteří splnili předepsaná kritéria

b)      Př. TR přednesl návrh na účast na semináři ligových trenérů : Semináře se za ligový oddíl může zúčastnit trenér, vedoucí družstva nebo asistent trenéra. Tato osoba musí být uvedena vždy alespoň na třetině ligových utkání v daném období (pro letošní seminář se jedná o 4 utkání)

c)      Př. TR připomněl Usnesení VVSNH č.22/2004, písmeno e). Postih za neúčast na ligovém semináři je  ve výši 1500,- Kč.

USNESENÍ 95/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)      uděluje čestný titul „Mistr národní házené“ panu Milanu Špirkovi a Kamilu Zimlovi,

b)      VV schválil postup při zajišťování semináře ligových trenérů.Semináře se může za ligový oddíl zúčastnit trenér, asistent trenéra nebo vedoucí družstva uvedený alespoň na jedné třetině zápisů v daném období.

 

11.h) - KM - předseda Vl. Kobera

a)      př. KM podle Plánu rozvoje NH seznámil přítomné se záměrem vytvořit nový klíč pro soutěže mládeže (hlavně v dorostu)

USNESENÍ  96/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

 

11.i) - OK - předseda Ing. J. Popelka

a)      př. OK  předložil ke schválení návrhy NH Řevnice k udělení čestného titulu Zasloužilý funkcionář pro Rudolfa Zuzku a Miloslava Tauscheho, kteří splnili předepsaná kritéria.

USNESENÍ  97/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)      uděluje čestný titul Zasloužilý funkcionář pánům Rudolfu Zuzkovi a Miloslavu Tauschemu (NH Řevnice), kteří splnili předepsaná kritéria.

 

13. Různé

a)      P. Holý seznámil přítomné s průběhem oslav v Řevnicích (80 let NH), kde byl přítomen jako zástupce VV SNH Ing. Popelka. Turnaj starých gard vyhráli muži Řevnic.

USNESENÍ 99/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

 

 

 

 

 

- 6/1 -

11. 11. 2006

Z Á P I S  č. 7/2006

schůze VV SNH, která se konala 10. listopadu 2006

od 10,00 hod. – Praha Ohradní

 

Přítomni: J. Václavek, V. Čihař Ing., Al. Liška, J. Cedidlo, V. Kobera, V. Rosková, Ct. Štěpánek,         O. Schmidt, M. Šír, K. Klas, P. Holý, M. Kohout.

Předsedové OSK: Mgr. L. Janková, J. Stýblo, R. Kalaš,

Hosté: JUDr. M. Kříž                                    Omluveni: J. Popelka Ing., M. Krch, Vl. Palarčík, M. Rusek

 

Předseda DR SNH zažádal o zařazení své zprávy do programu schůze. Zařazení bylo pod bodem č. 6, další body budou posunuty.

 

1. Zprávy předsedů OSK

b)      ZČ OSK – př. R. Kalaš. Předložil písemnou zprávu o činnosti oblasti, kde zdůraznil sportovní část. Opakovaně kritizoval pozdní dodávaní nasazení rozhodčích pro vrcholné soutěže a zdůraznil, že tento problém žádá vyřešit přes VV SNH, protože v případě opakování se těchto nedostatků bude ZČ OSK nucena se obrátit i na DR SNH. Byl předán rozpočet dotace na rok 2007 ve výši 35.200,- Kč, byla předána objednávka na medaile 2007,

c)      SČ OSK – př. J. Stýblo. Přednesl zprávu, kde seznámil přítomné s průběhem sportovní části, zdůraznil nesouhlas s termínem ČP hned po skončení podzimní části ligy. Oznámil zájem o školení trenérů a rozhodčích 3. třídy v období ¼ 2007, místo konání Málkov – až 20 osob. Doplnění SE SNH: zájem o školení má i Tomáš Krejča – TJ Avia Čakovice. Př. SČ OSK předal Zápis č. 5(06-07), požadavek na medaile 2007, systém soutěží podzim 2006, tabulky OP podzim 2006, rozpis turnajů ZHP 2007, rozpočet dotace na rok 2007 ve výši 23.020,- Kč.

d)     StČ OSK – př. L. Janková. Předložila písemnou zprávu o činnosti oblasti, kde zdůraznila sportovní část  a starosti s obsazením vedení oblasti.. Dále informovala, že tomuto pracovišti nevyhovuje soutěžní program pro jeho nefunkčnost a nabídla odborníka, který by zhotovil pro tyto účely nový program. Požádala VV SNH z důvodu nedostatku vlastních zdrojů, zda by tento program svaz nefinancoval. Zde vystoupil sekretář SNH, který informoval přítomné, že o problémech se soutěžním programem ve StČ oblasti se dočetl až na E-mail stránkách, aniž by byl předem o těchto problémech informován jak majitel, tak výrobce tohoto programu. Dotázal se přítomných zástupců ostatních oblastí, zda i zde jsou s programem potíže a bylo odpovězeno že ne (ZČ, SM, zástupci dalších oblastí nebyli přítomni). Na závěr doporučil VV SNH, aby z důvodu zvoleného postupu druhé strany do vyjasnění všech bodů tento návrh nepodpořili. Př. VV SNH požádal př. StČ OSK o kontakt jejich odborníka s autorem programu, aby si vyjasnili hlavně technické problémy nalezených nedostatků. Po tomto kroku si SE SNH vyžádá od Ing. M. Knoblocha závěry z této odborné debaty a od StČ OSK nabídku a cenovou relaci nového programu a obojí předloží na nejbližší schůzi VV SNH k dalšímu posouzení.

e)      VČ OSK. Předáno E mail poštou – Zpráva o činnosti podzim 2007, rozpočet dotace na rok 2007 v hodnotě 15.000,- Kč. Oznámení, že v případě vyřízení všech potřebných formalit bude oddíl L. Bělohrad od jara 2007 hrát na umělém povrchu (tráva).

f)       SM OSK Za nemocného př. SM OSK p. M.Ruska přednesl zprávu p. J. Cedidlo. Informoval o průběhu soutěží, přípravě Zimních pohárů ve všech kategoriích. Rozpočet na rok 2007 bude předložen po VH oddílů SM oblasti, která se uskuteční 16.12.06 ve Studénce.

 

USNESENÍ 101/2006 - VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

a)      ukládá KR písemně vysvětlit ZČ OSK důvod termínu nasazení ligových rozhodčích. Dále popsat, kdy může být rozhodčí vyřazen z ligové listiny,

b)      ukládá SE SNH urgovat ty OSK, které nesplnily požadované úkoly, aby tak urychleně učinily.

 

- 7/2 -

 

 

2) Kontrola zápisu z minulé schůze

123/2005 – úkol trvá

b)      ukládá TR připravit výběr témat pro trenéry 1. třídy.

125/2005 – úkol trvá

g)      dává požadavek na P. L. Dlouhého připravit manuál pro internetové stránky SNH.

37/2006 – úkol trvá

c)      ukládá OK připravit materiál pro užívání r.č. v NH s tím, že příprava bude ukončena do      22.7.06 a kompletace bude provedena do 13.9. 2006.

54/2006 – úkol trvá

d)     ukládá OK a SE SNH zajistit návrhy na zajištění nové trofeje pro 33. ročník ČP žen.

USNESENÍ 100/2006 - VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

 

3. Zprávy předsedy

a)      př. VV SNH přivítal všechny přítomné a seznámil je s náplní zasedání předsedů svazů ČSTV, kde byl jako hlavní bod financování vlastních zdrojů SAZKA. Přestože byl doplacen rok 2005 do 100%, tak rok 2006 je opakovaně v nebezpečí, že bude vyplaceno max. 75% původní částky. Dále př. SNH upozornil, že byl dán návrh, aby veškeré výnosy SAZKY byly zahrnuty do státního rozpočtu. Z důvodu vážných následků a dopadů  tohoto návrhu na tělovýchovu je nutno využít všech dostupných prostředků, aby tento návrh neprošel,

b)      seznámil přítomné s odvoláním oddílu TJ Jiskra Raspenava proti rozhodnutí STK SNH č. 7-2006/07 ze dne 20.10.2006 ve věci kontumace a trestu pro hráče Husák Viktor v utkání č. 466,

c)      seznámil přítomné s odvoláním oddílu TJ S. Podhorní Újezd proti rozhodnutí STK SNH č. 3-2006/07 ze dne 14.9.2006 ve věci kontumace utkání č. 617,

d)     VV projednal návrh kalendáře akcí 2007,

e)      Př. SNH seznámil přítomné s pozvánkou na výr. čl. schůzi TJ J. Humpolec dne 2.12. 2006 od 14,00 hod. v hotelu Orlík a vyzval členy, kteří mají možnost, aby se přihlásili,

f)       SE SNH seznámil přítomné s dotazy R. Kratochvíla z M. Sl. Brno, který se zajímá, zda by bylo korektní nabízet ke stažení Zpravodaje zasílané klubům a dále jestli by bylo možné vypalovat a prodávat filmy a videa natočená k příležitosti oslav 100 let NH. Dále byly zahrnuty i TV záznamy.

g)      Př. VV informoval o volební VH SM oblasti,

h)      SE SNH požádal o zařazení a schválení doporučujících dopisů VV SNH na zhotovení um. povrchů oddílů TJ Plzeň.Újezd, TJ Nezvěstice, TJ Vřeskovice, TJ Tábor Brno (Draken Brno), SK Žeravice, TJ Pustějov.

 

USNESENÍ 102/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      VV SNH projednal obdržené odvolání TJ J. Raspenava a rozhodl, že toto jednání přesune do příští schůze VV SNH. Zástupce oddílu pan Vl. Kobera byl informován o tomto rozhodnutí přímo na místě, přesto ukládá SE zaslat toto rozhodnutí písemně.

c)      VV SNH odvolání oddílu TJ S. Podhorní Újezd neprojednal z důvodu, že nebyly splněny všechny náležitosti pro podání odvolání dle DŘ, Příloha č. II, VV SNH ukládá SE zaslat toto rozhodnutí písemně,

d)     Projednal navržený kalendář akcí 2007 s tím, že konečné schválení bude po ukončení semináře lig. trenérů v podobě el. pošty. Jedná se o konečné znění termínů pro MP ČR mládeže (15.-17.6.07 ml. ž. dorost, 22.-24.6.07 st. ž), Č – M (24.6.07) a kvalifikaci žen (30.6.-1.7.07).

e)      Dotaz R. Kratochvíla s konečným závěrem bude projednán na příští schůzi VV SNH,

f)       Doporučuje zařadit žádosti o vybudování um. povrchu oddílů TJ Plzeň.Újezd, TJ Nezvěstice, TJ Vřeskovice, TJ Tábor Brno (Draken Brno), SK Žeravice, TJ Pustějov do programu státní dotace.

 

 

 

 

- 8/3 -

 

4. Zpráva SE a předání došlé pošty

a) HK – předání hospodaření svazu k 31.9. 2006                                                    VV, OSK

b) p. Al. Fabián – vyjádření k utkání č. 655                                                             KR

c) nevyzvednutý dop. dopis KR pro p. P. Tišlera                                                    KR

b) žádost o pořadatelství 07:                                                                                    KM, STK

1. ZHP 2007: L. Bělohrad ml. žci, blokovaný termín 24.3.07, Žatec bl. termín 17.3.07,

      - B. Most st. žci 11.3.07, 

2. MP ČR 2007: M ČR  Draken Brno ml. žci, - Veselí n/M., Nýřany, St. Ves, Žatec dci,

     P ČR  St. Ves st. žci, st. žky, - Březno, St. Ves, B. Most dky,

    - Nýřany, Přeštice dci, 

 

4. Zpráva SE a předání došlé pošty - pokračování

3. Kvalifikace žen o 1. ligu 07-08: B. Most,   

e) předal podklady pro vyhlášení Juniorského sportovce roku 2007                                   TR

USNESENÍ 103/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

 

5. Zprávy a připomínky z hnutí byly zařazeny u zpráv jednotlivých př. OSK.

 

6. DR SNH – předseda K. Klas

a)      Př. DR SNH vystoupil a přednesl zprávu ze zasedání DR ze dne 4.11.2006 (byl předán Zápis č. 5 v tomto rozsahu: Zápis č. 5, zpráva J. Fremla, Fr. Mence, J. Sládečkové). Zdůraznil některé body jak zápisu, tak zpráv, které vyplynuly z jednotlivých kontrol členů DR. Projednal došlou poštu, kterou DR obdržela, kdy na některé body vyvolal diskuzi. Oznámil, že v určitých bodech necítí spolupráci mezi VV a DR na předpokládané úrovni a závěrem podtrhnul body, které by se daly zlepšit,

b)      Př. VV reagoval na zprávu DR a upozornil, že v rámci spolupráce těchto dvou orgánů je vždy př. DR přizván na každé jednání VV SNH, kde přímo může jak vstupovat do jednotlivých bodů, tak osobně informovat na své schůzi členy DR,

c)      Stížnost na stránky svazu – jsou neaktuální.

USNESENÍ  104/2006 - VV SNH bere na vědomí

a)      VV vyslechl výklad zápisu DR SNH č. 5 a bere na vědomí tento materiál včetně jeho příloh,

c)      př. VV ukládá všem předsedům komisí, aby se opakovaně spojili a dohodli s přidělenými zástupci DR na přesné a funkční spolupráci s tím, že zprávy z předložených kontrol je nutno zpracovat tak, aby každý předseda komise vybral nalezené závady nebo doporučení a ve své komisi na nich pracoval,

d)     ukládá p. L. Dlouhému, aby v rámci korektního jednání byl přítomen na nejbližší schůzi VV v Praze, kde bude projednána činnost a úroveň svazových stránek.

 

7. Hodnocení ligových soutěží – podzim 2006

a)      př. STK stručně zhodnotil ukončenou podzimní část soutěžního ročníku a odvolal se na vydané zpravodaje včetně závěrečného. probral a odůvodnil udělené tresty a postup STK při podaných námitkách,

c)      seznámil přítomné s odvoláním hráče Jiřího Hendrycha proti rozhodnutí STK SNH č. 2-2006/07 ze dne 7.9.2006 ve věci prominutí zbytku trestu doplněné o vyjádření oddílu TJ Spoje Praha. Toto odvolání bylo doručeno až po minulé schůzi VV v září a nebylo proto možné jej projednat v termínu dle DŘ. Ihned po obdržení odvolání předala STK veškeré materiály př. OK SNH. Vzhledem k nepřítomnosti př. OK a k tomu, že již nehrozí nebezpečí z prodlení, požádal př. STK o odložení projednávání tohoto bodu na příští schůzi VV SNH.

d)     zájemce o Kvalifikaci žen o 1. ligu 07-08: B. Most,

e)      v tomto roce oddíl SKH Stupno v žádosti o kvalifikaci žen 2006 žádal i o pořad. Č – M 07.  

USNESENÍ 105/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a) ukládá STK, aby všechny nedořešené případy byly řešeny na prosincové schůzi VV,

b) ukládá STK a SE SNH projednat, zda tato nabídka uspořádat Č – M 2007 od SKH Stupno stále platí.

 

 

- 9/4 -

 

8. Kontrola čerpání rozpočtu k 30. 9. 2006

a)      př. HK a SE SNH předložili hospodaření svazu k 30. 9. 2006

b)      příjmy 2,659.284,33 Kč         náklady 2,249.147,00        

hosp. výsl. 410.137,33 Kč

      c) HK upozornila na fakt, že snížení vlastních zdrojů o 25%, které může nastat trvale, přinese některé úpravy pravidelných nákladových položek. V případě ponechání stejných nákladů přinese velký záporný posun v úhradě příspěvků oddílu z FŘ SNH.

USNESENÍ  106/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a) ukládá HK pracovat na připravě návrhu rozpočtu 2007 s návrhy, kde doporučuje snížení položek.

 

9. Příprava a zajištění 33. ročníku ČP dospělých

c)      př. STK seznámil přítomné s dosavadním průběhem 33. ročníku ČP a doplnil všechny chybějící datumy neodehraných kol (ženy sk. F Náchod 17.2.07).

d)     na schůzi byli přítomni zástupci OS ZČ oblasti, kteří si vzali za úkol uspořádat finále 33. ročníku a vyhlášení Házenkáře roku 2006. Byly předány jak potvrzené smlouvy o akci, tak Doporučující dopisy pro pány Zadražila a Kalčíka,

e)      zástupci seznámili přítomné se zajištěním a programem celé akce. Finále proběhne v Plzni – hala Loko Plzeň 17. – 18. 3. 2007 a společenský večer v KD Nýřany 17.3. 2007.

f)       zároveň požádali VV SNH o garance v oblasti zajištění cen pro Házenkáře 2006.

USNESENÍ 107/2006  VV SNH bere na vědomí

a)      ukládá KR a STK SNH, aby rozhodčí a ředitel akce byl pořadateli nahlášen nejpozději do konce února 07. Stejně tak platí pro TR SNH o předání seznamu nejlepších deseti hráček a hráčů podle abecedy.

b)      ukládá členům VV a následně SE SNH, aby do konce února byla předána objednávka pro účastníky SNH,

c)      schvaluje po dohodě se zástupci OS, že TV přenos z finále 33. r. ČP a zájezdy pro nejlepší sportovce roku 2006 bude zajišťovat MaK SNH (Ing. Čihař) a ceny pro nejlepší sportovce zajistí pořadatel. V případě problémů se zajištěním cen u doposud známých firem, bude MaK SNH hledat jiné cesty, jak podobné ceny zajistit.

 

10. Příprava a zajištění semináře lig. trenérů – TR, SE SNH

b)      SE SNH zajistil učebny pro všechny akce, stravu a ubytování od 10. – 12. 11. 06. 10.11.06 osobně prošel prostory a mluvil se zástupci školy i restaurace, seznámil př. VV, TR a KR s org. akce.

c)      Př. TR seznámil přítomné s programem, který musel být upraven pro omluvu některých  instruktorů na poslední chvíli a zajištěním náhradního programu. Schůzka s vedením SNH proběhla v sobotu dopoledne,

d)     Př. OK na tuto akci předal záznam Č – M 2006 ze Žatce (2x DVD).

e)      Připravené body VV SNH k projednání na lig. semináři a následnému schválení:

1.      návrh propisovacích zápisů utkání (2 nebo 3 kopie, jen liga nebo všichni).

2.      ustanovení povrchu hřiště pro vrcholné soutěže, jen pro 1. ligu nebo pro všechny vrcholné soutěže, postup a délka času pro zavedení schváleného usnesení).

3.      2. liga žen – stále nesplněný bod Plánu rozvoje (oddíly na první pokus nepřistoupily).

4.      nárůst brutality ve vrcholných soutěžích – požádat lig. seminář o návrhy řešení.

5.      návrh ustanovení dorostenecké ligy v rámci prvoligových utkání.

f)       v případě závěrů některých výše uvedených bodů bude usnesení řešeno E mail poštou. Do tohoto zápisu.

 

USNESENÍ 108/2006  VV SNH bere na vědomí

a)      ukládá TR předložit zprávu a závěry uvedených bodů ze semináře lig. trenérů,

b)      ukládá TR vyhlásit pokuty oddílům za neúčast na akci.

 

 

 

- 10/5 -

11. Zprávy předsedů odb. komisí

11.a) - KR - předseda Al. Liška

a)      př. KR reagoval ve třech bodech na stížnost ZČ OSK ve věci pozdního nasazování ligových soutěží:    1. termín konání semináře ligových rozhodčích

2. dřívější zahájení soutěží v ZČ oblasti

3. případné vyřazení rozhodčích z listiny lig. rozhodčích je možné až na základě nesplnění smlouvy rozhodčích a jejich dodatků.

b)      Ocenění rozhodčích, kteří ukončili svojí činnost,

USNESENÍ  109/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)      přijal vysvětlení př. KR na stížnost ZČ OSK. SE zajistí zaslání písemného důvodu termínu nasazení lig. rozhodčích:     1. termín konání semináře ligových rozhodčích

2. dřívější zahájení soutěží v ZČ oblasti

3. případné vyřazení rozhodčích z listiny lig. rozhodčích je možná až na základě nesplnění smlouvy rozhodčích a jejich dodatků.

 

11.b) - HK SNH – předsedkyně Vlasta Rosková

a)      HK seznámila přítomné s úhradou nákladů oddílům za ZHP a MP ČR mládeže 2006,

b)      Př. HK podala výklad nákladů lig. rozhodčích pro ročník 2005 – 2006. Dále upozornila, že podzim 2006 není ještě uzavřen,

c)      HK oznámila, že StČ, JM a SM OSK nepředložila rozpočet dotací 2007.požádala SE SNH o zveřejnění informace pro předsedy OSK. Objednávky na medaile M ČR a OP 2007 byly předloženy od SČ a ZČ OSK.

d)     Př. HK předložila návrh proplacení dotací oddílům za rok 2005.

e)      SE SNH oznamuje, že org. prac. SK Studénka p. J. Černý předal vyúčtování nákladů za  P ČR dorostenců 2006 s tím, že konečný náklad pro SNH činil výši zálohy v hodnotě 40.000,- Kč a náklady nad tuto částku uhradil sponzor oddílu pořadatele. Tímto byl uzavřen náklad pro MP ČR mládeže 2006 v hodnotě pořadatel 568.711,- cestovné 180.863,- = 760.164,- Kč

ZHP mládeže 2006    CE 362.009,50 Kč  státní dotace 250.000,- Kč   SNH 112.009,50 Kč

USNESENÍ 110/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      Schvaluje vyplacení dotací oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2005 a ukládá SE SNH, aby tato částka odešla do konce roku 2006. Dotace za rok 2006 budou řešeny až bude znám konečný výsledek hospodaření pro tento rok, včetně znalosti výše dotace z vlastních zdrojů pro rok 2007.

11.g) – TR SNH  - Předseda Ctirad Štěpánek

a)      př. TR  informoval o velice zdařilém semináři trenérů VT žactva v H. Maršově.

USNESENÍ 111/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

 

11.h) - KM - předseda Vl. Kobera

a) př. KM informoval o počtech družstev mládeže v podzimních soutěžích = 220 družstev

b)      StČ 29, SČ 29, VČ 33, ZČ 51, JM 38, SM 40,

c)      Přehled zájemců o pořadatelství 2007:

1. ZHP 2007: L. Bělohrad ml. žci, blokovaný termín 24.3.07, Žatec bl. termín 17.3.07,

        - B. Most st. žci 11.3.07, 

2. M a P ČR 2007: M ČR  Draken Brno ml. žci, - Veselí n/M., Nýřany, St. Ves, Žatec dci,

P ČR  St. Ves, Sp. Praha st. žci, st. žky, - Březno, St. Ves, B. Most dky, - Nýřany, Přeštice dci, 

d)     Předložení 3 návrhů na zkvalitnění dorosteneckých soutěží – Plán rozvoje NH 2006-2007,

e)      Termínová listina M a P ČR 07, 15.-17.6. – ml.žactvo + dorost, 22.-24.6. – st. žactvo

f)       Žádost o zařazení výzvy oddílům na pořádání ZHP, M a P ČR 2007.

USNESENÍ  112/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)      schvaluje zakoupení předložených medailí a ukládá SE SNH připravit a zaslat objednávku,

b)      ukládá SE SNH spojit se s bývalým výrobcem medailí – Děčín a oznámit, že SNH ukončila odběr jeho výrobků,

c)      ukládá KM předložit návrhy na zkvalitnění dorosteneckých soutěží OK k dalšímu zpracování,

 

- 11/1 -

 

9. 12. 2006

Z Á P I S  č. 8/2006

ze schůze VV SNH, která se konala 9. prosince 2006

od 10,00 hod. – Horní Maršov

 

Přítomni: J. Václavek Mgr., V. Čihař Ing., Al. Liška, J. Cedidlo, V. Kobera, Ct. Štěpánek, O. Schmidt, M. Šír Mgr.,  P. Holý, J. Popelka Ing..

Omluveni: V. Rosková, K. Klas, M. Kohout   

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

123/2005 – úkol trvá

c)      ukládá TR připravit výběr témat pro trenéry 1. třídy.

125/2005 – úkol trvá

h)      dává požadavek na p. L. Dlouhého připravit manuál pro internetové stránky SNH.

54/2006 – úkol trvá

e)      ukládá OK a SE SNH zajistit návrhy na zajištění nové trofeje pro 33. ročník ČP žen.

USNESENÍ 115/2006 - VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

 

2. Zprávy předsedy

a)      př. VV SNH přivítal všechny přítomné a seznámil je s textem dopisu z ČSTV, kde byla jako hlavní bod řešena otázka financování. Přestože byl doplacen rok 2005 do 100%, tak rok 2006 bude vyplacen s největší pravděpodobností do výše max. 75% původní částky. Řeší se otázka úvěru ve výši 60-70 mil. Kč,

b)      seznámil přítomné s obdržením dopisu od předsedy STK ve věci reakce na zápis č. 5 DR SNH,

c)      seznámil přítomné s pozvánkami SM OSK a ZČ OSK na VH..

 

USNESENÍ 116/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      VV SNH ukládá zúčastnit se jednání zástupců oddílů na VH v SM OSK pánům Václavkovi a Štěpánkovi a jednání VH ZČ OSK panu Popelkovi.

 

3. Zpráva SE a předání došlé pošty

a) HK – předání hospodaření svazu k 31.10. 2006                                                     VV

b) Informace z jednání sekretářů Svazů – 16.11. 2006                                               VV

c) předán vzor průklepových zápisů o utkání                                                              TR

d) předán první návrh na uspořádání celostátní extraligy dorostu                              KM

e) předán zápis z jednání OK VV SNH                                                                      OK

f) předán zápis z jednání KR VV SNH                                                                       KR

g) předán zápis z jednání zástupců ligových oddílů na semináři                                TR

h) předložena objednávka na medaile pro SNH na rok 2007                                      SE

ch) předkládá návrh na zařazení žádostí o vybudování um. povrchu oddílů

      TJ Plzeň-Újezd, TJ Nezvěstice, TJ Vřeskovice, TJ Tábor Brno (Draken Brno),

       SK Žeravice, TJ Pustějov do programu státní dotace                                           VV

i) předána tři nová razítka SNH                                                                                    VV

j) získána informace, že SKH Stupno odstoupil od pořadatelství utkání Č – M          VV

 

USNESENÍ 117/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      VV SNH schvaluje zařazení žádostí o rekonstrukci hřišť oddílů TJ Plzeň-Újezd, TJ Nezvěstice, TJ Vřeskovice, TJ Tábor Brno (Draken Brno), SK Žeravice, TJ Pustějov do programu státní dotace

b)      VV SNH ukládá SE požádat ve Zprávách Svazu o zájemce uspořádání utkání Čechy – Morava v roce 2007                                        

 

 

- 12/2 -

 

 

4. Zprávy a připomínky z hnutí

      a)   SČ OSK navrhuje uspořádání školení trenérů III. tř., místo konání Málkov, I. běh 13.-14.1. a II. běh 24.-25.2. 2006

USNESENÍ 118/2006  - VV SNH bere zprávy na vědomí

      a)   VV SNH schvaluje konání školení a ukládá TR připravit program školení a zajistit lektory na oba běhy

 

5. Dotace oddílům sdružených v ČSTV

f)       Př. VV SNH vystoupil s informací, že dotace oddílům za rok 2005 byly vyplaceny.

USNESENÍ 119/2006  - VV SNH bere zprávu na vědomí

 

6. Návrh rozpočtu 2007 s přihlédnutím k úhradě nedoplatku 25% za rok 2006

       a) př. HK připravuje rozpočet, který bude ve výdajové kapitole projednáván na lednovém zasedání VV SNH

USNESENÍ 120/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

.

7. Zpráva o průběhu semináře ligových trenérů

a.       předložena písemná zpráva – odsouhlasené závěry a doporučení budou řešeny v pracovním pořádku jednotlivých odborných komisí

b.      diskutována otázka možné změny místa konání akce v příštích letech              

USNESENÍ 121/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

      a)   VV SNH ukládá jednotlivým odborným komisím zpracovat odsouhlasené závěry na svých nejbližších jednáních

      b)   VV SNH ukládá OK VV SNH upravit Směrnici pro udělování čestných titulů v národní házené ve smyslu zapracování možnosti započítávání reprezentačních startů i za výběry Západ a Východ s termínem do 27.1. 2007

      c)   VV SNH ukládá TR VV SNH aktualizovat formuláře pro hodnocení ligových soutěží s termínem do 16.5. 2007

      d)   VV SNH ukládá TR VV SNH předložit návrh na trenérské reprezentační dvojice do 27.1. 2007

 

8. Příprava a zajištění 33. ročníku ČP dospělých

a)      př. STK upřesnil termín semifinále skupiny F žen v Náchodě na 4.2. 2007,

b)      př. MaK sdělil, že proběhlo úspěšné jednání s cestovní kanceláří Dagmar Bartůňkové,

c)      př. MaK informoval o zajištění televizních přenosů z konání akce – bude předložen plán na celé pololetí roku 2007

USNESENÍ 122/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

      a)   VV SNH ukládá př. MaK zaslat na ČT plán možných televizních přenosů v I. pololetí roku 2007 s termínem do 31.12. 2006 ve spolupráci s TR VV SNH

 

9. Zprávy předsedů odborných komisí

9.a) - KM - předseda Vl. Kobera

a)      př. KM seznámil přítomné s aktuálními zájemci o pořadatelství ZHP 2007:

ZHP 2007: -     Žatec ml. žáci bl. termín 17.3.07, ml. žačky Litvínov 10.3. 2007 – termínová kolize s dalším turnajem, Krčín 25.3. 2007

-          B. Most st. žci 11.3.07,  St. Ves n.O. st. žky 24.3.07, Lázně Bělohrad dorky 24.3.07

b)      6. ledna 2007 bude konána schůze KM v Praze na Strahově – pozvánku zajistí př. KM – SE zajistí jednací místnost,

c)      navrhuje vyzvat oddíly o pořadatelství finále ZHP dorostenců,

d)     navrhuje vyzvat oddíly o pořadatelství letních M a P ČR v kategoriích ml. žačky,

P ČR ml. žáků a M ČR st. žáků.

 

- 13/3 -

USNESENÍ 123/2006 - VV SNH bere na vědomí

a)      ukládá SE SNH ve Zprávách Svazu vyzvat oddíly přihlásit se na pořadatelství republikových akcí mládeže dle žádosti př. KM,

b)      VV SNH schvaluje pořadatele finále ZHP 2007: ml. žáci – Žatec 17.3. 2007, ml. žačky – Krčín v České Skalici 25.3. 2007, st. žáci – Most 11.3. 2007, st. žačky – St. Ves n.O. 24.3. 2007, dorky – Lázně Bělohrad 24.3. 2007,

c)      VV SNH ukládá KM předložit Propozice na ZHP nejpozději do 27.1. 2007.

 

 

9.b) - KR - předseda Al. Liška

a)      př. KR seznámil přítomné s tresty pro rozhodčí Tišlera a Fabiána + za neplnění si povinností v průběhu utkání na základě zprávy DÚ STK + za nedostatky v hodnocení rozhodčích od oddílů – bude zasláno na SE,

b)      ocenění rozhodčích končících sezónou 2002/03 a dalšími – pánové Kalaš, Šplíchal, Fabián, Štětínský, Zhříval, Ondruška, Palarčík,

c)     spolupráce se sborem delegátů,

d)    návrh na schvalování hřišť již od příští sezóny,

e)     předložen zápis z jednání KR,

f)      předložen návrh na nasazení min. 6 rozhodčích na finále 33. ročníku Českého poháru dospělých.

USNESENÍ 124/2006 - VV SNH bere na vědomí

a)      ukládá SE objednat štítky „Jméno a příjmení + Za dlouhodobou činnost ligového rozhodčího národní házené“ pro výše jmenované rozhodčí.

b)      VV SNH schvaluje možnost nasazení většího počtu rozhodčích pro řízení finále 33. ročníku ČP z nejbližšího okolí místa konání

 

9.c) - STK - předseda J. Cedidlo

a)      př. STK předložil návrhy na řešení odvolání oddílů z Raspenavy a Spojů Praha,

b)      reagoval na úkol ustavení II. ligy žen v oblasti přípravy Propozic vrcholných soutěží,

c)      reagoval na potřebu výkladu DŘ, příloha I. Sazebník trestů – oddíl A, čl. 1, bod 3 – zákaz startu na „x“ nejbližších utkání,

d)     seznámil se stanoviskem př. STK k zápisům č. 3, 4 a 5 DR SNH – písemné stanovisko zasláno doporučeně předsedovi DR.

 

USNESENÍ  125/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)      VV SNH přijal následující rozhodnutí ve věci odvolání TJ Jiskra Raspenava:

 

            VV SNH projednal na svém zasedání 9.12. 2006 odvolání TJ Jiskra Raspenava z 23.10. 2006. Podání je řádně doložené dokladem o zaplacení poplatku ve výši 1000,- Kč.

                        Rozhodnutí:

VV SNH shledal v rozhodnutí orgánu 1. stupně pochybení, neboť nebylo vzato řádně v potaz znění DŘ SNH, příloha I. Sazebník trestů – oddíl A, čl. 1, bod 3

Na základě výše uvedeného zjištění se odvolání proti rozhodnutí orgánu 1. stupně vyhovuje v plném rozsahu

                        Odůvodnění:

a)      Uvedený článek pojednává o zákazu startu v nejbližších utkáních příslušné soutěže po udělení příslušného trestu a v textu není jasně formulováno, že je nařízeno sčítání trestů při udělení konkrétně řešených třetí žluté karty a současně třetí červené karty v jednom utkání

 

                        Poplatek ve výši 1000,- Kč + pokuta 200,- Kč se vrací.

 

      b)   VV SNH ukládá STK přepracovat závěrečnou tabulku II. ligy mužů skupiny A a uznat výsledek utkání č. 466 dosažený na hřišti.

 

 

- 14/4 -

 

c)    VV SNH přijal následující rozhodnutí ve věci odvolání pana Jiřího Hendrycha:

       

        VV SNH projednal na svém zasedání 9.12. 2006 odvolání pana Jiřího Hendrycha. Podání je řádně doložené dokladem o zaplacení poplatku ve výši 1000,- Kč ze dne 15.9. 2006.

                        Rozhodnutí:

a)      VV SNH neshledal v rozhodnutí orgánu 1. stupně žádné pochybení,

b)      Na základě výše uvedeného zjištění se odvolání proti rozhodnutí orgánu 1. stupně nevyhovuje

                        Odůvodnění:

a)      VV SNH sděluje, že STK a její DÚ nemají dle ustanovení DŘ SNH za povinnost promíjet zbytky trestů a souhlasí s nastoleným trendem nepromíjet zbytek trestu při takto závažných proviněních.

                        Poučení: proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat, lze však podat „Žádost o přezkoumání konečného rozhodnutí orgánu 2. stupně k DR SNH

                        Poplatek ve výši 1000,- Kč se nevrací.

 

      d)  VV SNH ukládá př. STK předložit do 27.1. 2007 Propozice vrcholných soutěží pro ročník 2007/2008 včetně II. ligy žen s doplněním ustanovení, že v případě nenaplnění počtu družstev ve II. lize žen, platí ustanovení o kvalifikaci žen do I. ligy

      e)     VV SNH souhlasí se stanoviskem předsedy STK v záležitosti písemné reakce na zápisy DR SNH a žádá předsedu DR o jeho stanovisko k tomuto dopisu

 

 

9.d) - HK SNH – předsedkyně Vlasta Rosková

Za předsedkyni HK seznámil přítomné s materiály p. Petr Holý v rámci zprávy za omluveného sekretáře

USNESENÍ 126/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí  

 

9.e) – MaK -. Předseda Ing. V. Čihař

a)      př. MaK vyčerpal své připomínky v průběhu programu

 

9.g) – TR SNH  - Předseda Ctirad Štěpánek

a)      př. TR předložil návrh na udělení titulu Mistr národní házené pro Jiřího Peška

USNESENÍ 127/2006 - VV SNH bere zprávy na vědomí  

      a)   VV SNH schvaluje titul Mistr národní házené p. Jiřímu Peškovi a pověřuje p. Petra Holého předáním diplomu dle dispozic TJ Stará Huť

 

9.h) - OK - předseda Ing. J. Popelka

      a)  předložil zápis z jednání OK VV SNH

      b)  předložil základní materiály dotýkající se ochrany osobních údajů

      c)  předložil základní materiály řešící otázku schvalování hřišť pro národní házenou

      d)  předložil návrh na udělení titulu Zasloužilý funkcionář pro Josefa Tichého

      e)  informoval o spolupráci s časopisy Totalsport a Týden ve věci prezentace národní házené

 

USNESENÍ  128/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

       a)    VV SNH schvaluje změnu Přihlášky k registraci dle vzoru OK VV SNH a vyhlašuje platnost využívání nového vzoru nejpozději od 1.2. 2007, ukládá př. OK zaslat vzor na SE SNH

       b)      VV SNH schvaluje dopis na oddíly a kluby SNH, doporučující postup v seznámení svých členů se zpracováváním osobních dat v TJ/SK a v ČSTV a ukládá SE jej zveřejnit ve Zprávách Svazu,

       c)    VV SNH schvaluje dotazník pro oddíly pro účely monitorování stavu způsobilosti hřišť pro národní házenou,

       d)     VV SNH schvaluje termínový harmonogram pro zpracování informací o stavu hřišť od oddílů a OSK a ukládá SE zaslat tento dotazník spolu se Zprávami Svazu,

       e)      VV SNH schvaluje udělení titulu Zasloužilý funkcionář p. Josefu Tichému a pověřuje p. Petra Holého předáním diplomu dle dispozic TJ Stará Huť

- 15/5 -

 

10. Upřesnění dalšího programu  

a) předložil př. OK SNH

USNESENÍ 129/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

 

11. Různé

a)           projednání nástupu p. Petra Holého do sekretariátu SNH za účelem předání všech informací potřebných pro výkon funkce sekretář SNH

 

USNESENÍ 130/2006 - VV SNH bere zprávu na vědomí

a)          VV SNH schvaluje nástup p. Petra Holého od 1.2. 2007 do funkce druhého sekretáře

b)          VV SNH ukládá př. HK uvažovat s navýšením mzdových prostředků v období únor až prosinec 2007 v rozpočtu SNH pro rok 2007

 

POZVÁNKA

na schůzi VV SNH, která se koná

v sobotu 27.1. 2007 – Praha - Strahov – 09,30 hod. - č. u. 209

 

 

 

 

Oprava výsledku utkání 2. ligy A č. 466 a konečné tabulky – podzim 2006 na základě USNESENÍ  125/2006 - odvolání TJ J. Raspenava

 

                                  Výsledky soutěže 2. liga muži A

 

   11. kolo

         466   TJ J. Raspenava                            -  TJ Plzeň-Újezd B                          20    :    20     (  13 :    11 )     Rozh.: Hajžman

                       100 div.           kont.

 

Tabulka soutěže 2. liga muži A

 

     1.  NH Řevnice                                     11     8     1     2     211    :     176       17   

     2.  TJ Avia Čakovice                             11     7     1     3     205    :     176       15   

     3.  TJ S. Nezvěstice                               11     6     2     3     182    :     169       14   

     4.  TJ Litohlavy                                     11     6     1     4     207    :     187       13   

     5.  TJ Sp. Modřany                               11     6     1     4     211    :     215       13   

     6.  TJ Přeštice                                        11     5     2     4     210    :     194       12   

     7.  TJ S. Ejpovice                                  11     5     1     5     174    :     169       11   

     8.  KNHCH Litvínov                            11     4     2     5     214    :     227       10   

     9.  TJ Příchovice B                                11     4     0     7     177    :     226         8   

   10.  Baník Most NH                               11     4     0     7     197    :     210         8   

   11.  TJ J. Raspenava                             11     2     2     7     179    :     206         6   

   12.  TJ Plzeň-Újezd B                           11     2     1     8     179    :     191         5   

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16/1 -

 

TR SNH 2006

 

18. 11. 2006

Závěry ze semináře ligových trenérů

 

Konaného ve dnech 11.-12.listopadu 2006 v Praze, areálu SOU – Ohradní ulice

 

Účast : za TR vedoucí akce Ctirad Štěpánek, Petr Pisch, Milan Beneš, Mgr. Ladislava    Janková, + další členové TR, kteří jsou i současně trenéry ligových družstev – Jiří            Příhoda, Božena Laštovičková, Ing. Pavel Ausberger, Tomáš Krejča,

            Za VV SNH Mgr. Jan Václavek, Ing. Vojtěch Čihař, Vladislav Kobera,

            Vlasta Rosková, Jiří Cedidlo,

            Za KR pn. Aleš Liška, Otto Schmidt, František Šajtar

            Sekretariát SNH : pn. Miloš Kohout, Petr Holý

            DR pan Václav Votýpka

 

Účast oddílů dle prezenční listiny, akce se nezúčastnili zástupci těchto ligových oddílů :

l.liga muži : TJ Plzeň –Újezd, SK Žeravice

l.liga ženy : všech 12 oddílů mělo zastoupení svým trenérem!!!

2.liga muži A : TJ S.Nezvěstice, TJ S.Ejpovice, Plzeň Újezd B

2.liga muži B : TJ Stará Ves, SKNH Veselí nad Moravou, Sokol N.Město n/M, Sokol Kokory

Proti těmto oddílům bude postupováno na základě usnesení VVSNH 22/2004 (1500,- Kč)

 

Písemné hodnocení ligové soutěže jaro 2006 nezaslaly tyto ligové oddíly :

1.liga muži      : 1NH Brno, TJ Příchovice, Avia Čakovice

1.liga ženy      : splněno

2.liga muži A  :  Sokol Osek u Rokycan, KNH Chomutov

2. liga muži B :  splněno

 

Písemné hodnocení ligové soutěže podzim 2006 nezaslaly tyto ligové oddíly :

1.liga muži      : splněno

1.liga ženy      : splněno

2.liga muži A  : splněno

2.liga muži B  : splněno

 

1. Hodnocení organizační části akce .

Místo dopravně dostupné pro všechny. Areál vhodný pro pořádání semináře podobného typu. Ubytování a stravování na odpovídající úrovni, vybavenost školícího zařízení v pořádku. Tělocvična nebyla využita (vysvětleno níže)

 

2. Program semináře

Původní program nebyl dodržen, z důvodu omluv na poslední chvíli u dvou lektorů. Hlavně bylo škoda nevyužití tělocvičny, kde měl pan Milan Stiller (člen TR) připraven Strečink a všeobecnou průpravu. Bohužel z důvodu náhlého onemocnění jmenovaného lektora se toto neuskutečnilo i přes skutečnost, že pan Stiller poslal po zástupci oddílu SK Studénka podrobnou písemnou přípravu, se kterou bude v TR dále pracováno a bude zahrnuta do metodického materiálu „Strečink v NH“, který je v digitální podobě. Druhého omluveného lektora z TR pana Kalčíka nahradil při jednání v sekcích pan Kobera.  Jinak k vážnějším programovým změnám nedošlo, jednotlivé body programu byly pouze přesunuty  do jiného časového úseku. O jednotlivých programových bodech bude zmínka podrobnější (viz níže).

Podrobnější zápis z jednotlivých bodů programu :

Jelikož program probíhal ve třech půldenních cyklech bude zmínka o každém cyklu zvlášť

 

- 17/2 -

 

2./1   Sobota dopoledne - setkání s představiteli SNH :

Tato část programu proběhla v sobotu dopoledne za účasti výše zmíněných zástupců VV SNH. Aktéry byla v závěrečném hodnocení prezentována jako nejslabší půldenní úsek akce. Toto bylo zapříčiněno  z velké částí nepřipraveností jednotlivých trenérů, ale i „měkostí“ předsedy TR, kdy byly připuštěny (ostatně jako tomu bylo i na všech minulých seminářích) v tomto bodě volné nekonkrétní připomínky, mnohdy i osočování a vyříkávání si osobních problémů. Z diskuze vyplynuly tyto body (uvádím pouze ty, které nejsou uvedeny u jiných bodů programu).

-                     absolutně nevyhovující stránky www prezentace SNH

                  (pan Kohout podal upřesňující informaci o orientaci na svazových stránkách)

-                     zaměřit se na vývoj nových míčů. Pan Příhoda seznámil přítomné se současným stavem v Gale Prostějov a se současným trendem kam se směřuje ve vývoji nových tipů míče pro NH  Byl dán návrh na zamyšlení v rámci vývojové etapy menších míčů pro mladší žactvo

-                     psát kopie zápisů o utkání – originál + 2kopie (rozhodčí – domácí – hosté)

                  (pan Štěpánek ukázal návrh nových průpisových zápisů)

-                     oznámení o pořadateli a zajištění Finále ČP, které proběhne v Plzni v termínu 17.-18.32007. Vyhlášení házenkáře roku 2006 proběhne při této akci na galavečeru, který bude 17.3. v Nýřanech. Při této příležitosti předseda marketingové komise pan Ing Čihař přislíbil, že by opět mělo být finále ČP přenášeno ČT.

-                     Pan Kobera upřesnil přítomným termíny konání Mistrovství a Pohárů mládeže.

                  15. – 17.6. – v rámci termínu Finále Playoff – mladší žactvo a dorost

                  22. – 24.6. -    v termínu konání Čechy – Morava – starší žactvo

            Zároveň seznámil přítomné se stavem přihlášek na pořadatelství vrcholových                   akcí mládeže

 

2/2)        Sobota odpoledne – rozdělení podle jednotlivých lig :

předseda TR a komise rozhodčích navštívili postupně nezávisle na sobě všechna jednání

 

2/2 a)        1.liga muži : jednání vedl a závěry zpracoval za TR pan Milan Beneš

Účastníci : Beneš(trenérská rada), Ausberger (reprezentační trenér), Krejča (reprezentační trenér), Černý (reprezentační trenér) + trenéři 9 celků 1.ligy mužů (viz prezenční listina).

 

odsouhlasené závěry a doporučení k jednání pro TR, jednotlivé komise a VVSNH :

2/2 a1) Umělé povrchy   - do 3 let asfalt a lepší povrch pro 1. ligu

-   pokud se nestihne udělat tak náhradní hřiště

-   pokud družstvo nezajisti náhradu nemůže hrát v soutěži

-   přísně dodržovat nezpůsobilé hřiště /podmáčené/

-   nepoužívat v 1.lize přírodní povrchy

      2/2 a2). Propisovací zápisy ....

      2/2 a3) Rozdělit článek 5 sazebníku trestů:        

      - na neoprávněný start, nastoupení k utkání v době zastavení zavodní činnosti

Při  nastoupení neúmyslně v trestu za 3 žluté karty:  I. jen kontumace výsledku

                                                                                          II. hráč bude stát další utkání

                                                                                          III. pořádková  pokuta

                  - na cizí průkaz

2/2 a4)Play off:  -dnes pro zrušení všech 9 přítomných oddílů nebo změnit systém na 1-4

2/2 a5)Míče pro mladší žactvo s menším obvodem - případně použít stávající handbalové

 

2/2 a6) Návrh na udělování žlutých a červených karet:

                  1/žlutá

                        2/žlutá

                        3/červená do konce utkání +10min pro družstvo

                        4/další utkání stop

      2/2 a7)Přísněji kartami trestat nebezpečné fauly

      2/2 a8)Žluté karty neevidovat.

- 18/2 -

 

Projednané a nedoporučené body :

      1). Lepení prstů ---- jen 3 pro návrh ---- nedoporučuje se

      2) Zavést zrušení karet na play  off  ---- 3:6 nedoporučuje se     

      3) Návrh na udělování žlutých a červených karet

                        1/žlutá

                        2/červená na 5 min

                        3/červená do konce+10 min pro družstvo

                        4/další utkání stop                                                     pro  4:5

 

2/2 b)  1. liga ženy : jednání vedl a zapsal pan Ing Vojtěch Čihař

Účastníci : Pisch(trenérská rada+reprezentační trenér), Janková (reprezentační trenérka),

Laštovičková (reprezentační trenér + trenérka Dobrušky) Štěpánek (TR + trenér Krčína)

+ trenéři všech celků 1.ligy žen.

 

      odsouhlasené závěry a doporučení k jednání pro TR, jednotlivé komise a VVSNH :

 

  Na tomto setkání byly rozebírány především otázky týkající se mimořádné situace při změně

utkání Čechy – Morava na Západ – Východ , dále otázky týkající se systému play-off, zavedení II.ligy žen, případně jiný model nejvyšší soutěže v kategorii žen a sestup z nejvyšší soutěže.

 

1) Čechy – Morava  vers. Západ - Východ

Šatra(Přeštice) – je výrazně pro zachování utkání Čechy – Morava, včetně dodržení vyhlášeného termínu konání termínovou listinou (dovolené, zaměstnání)

Malenda(Rokytnice) – problém vidí v tom, že ještě 14 dní před konáním akce nevěděli ani nominované  hráčky, ani trenér Kratochvíl o případném setkání a tréninku před konáním akce

Sochor(Klášterec) – spíše pro zachování Čechy – Morava , chápe však důvody mimořádného řešení

Šmolík(Tymákov)– jednoznačně považuje za nutné zachovat Čechy – Morava

 

1) Čechy – Morava  vers. Západ – Východ - pokračování

Pisch(repretrenér) – vstoupil do jednání o tomto problému , aby vysvětlil skutečné příčiny nedostatku hráček Moravy pro toto  utkání – dovolené,nezájem a další různé příčiny neúčasti s omluvami těsně před konáním, ale už i před případným konáním v řádném termínu

Černá(Studénka) – považuje náhradní termín za nešťastný z důvodu konání akce  o prázdninách a v čase dovolených. V neděli 1.podzimní kolo dle termínové listiny ??!! Vysvětleno však, že návrat hráček Studénky pro 1. kolo byl naplánován včas a to na sobotu.

Laštovičková(repretrenér) – jednoznačně návrat k utkání Čechy - Morava

 

Závěr 2/2 b1)     Vrátit se jednoznačně k utkání Čechy – Morava. Za normální situace je dostatek kvalitních hráček na Moravě , které mají zájem reprezentovat. Ze strany VV i STK je

nutné dodržet termín vyhlášený termínovou listinou. Na druhou stranu bylo konstatováno, že VV má velmi složitou situaci , neboť v mnoha letech není do poslední chvíle před řádným termínem konání žádný zájemce o pořádání. Z toho důvodu je nutné se zabývat i otázkou dělení akce na mužskou a ženskou kategorii zvlášť (finanční otázka).

Jednoznačné vyjádření všech zúčastněných k přidělení patřičných bodů za reprezentaci reprezentantkám obou výběrů v tomto roce v době mimořádné situace. V případě neudělení hrozí, že i nadále sníží VV zájem reprezentantek o tuto vrcholnou  akci  SNH.

 

2)  Playoff

Šatra(Přeštice) – nepřineslo vůbec nic, více termínů a tím pádem i mnohem větší problémy se

            zaměstnáním – návrat k předchozímu systému – bez playoff

Malenda(Rokytnice) – zachovat systém playoff ,ale pouze pro prvních šest týmů. První dva   po základní části ve čtvrtfinále volno.

Sochor(Kláterec)- souhlas s tímto návrhem

Pisch(TR) – snížení počtu družstev I.ligy žen

Šmolík(Tymákov) – nepřináší nic – velké vzdálenosti

Laštovičková(Dobruška) – kategoricky proti systému playoff v 1.lize žen.

- 19/3 -

 

Závěr 2/2 b2)  Poměrem hlasování v poměru 9:3 ve prospěch zrušení  systému playoff byla zjištěna velká nechuť pro pokračování stávajícího systému. Pro zachování jsou

pouze družstva Žatce, Rokytnice a Chomutova. Pokud bude nutné odehrát (zachovat) 

systém play - off , pak pouze  pro první čtyři družstva po základní části.

 

3) Zavedení II.ligy žen

Šatra(Přeštice) – je to velký problém v současnosti.
            Zvláště vzhledem k nechuti družstev oblasti se přihlásit. Tady asi není možné stavět        věc kategoricky shora, od VV, ale napřed přesvědčovat oddíly o výhodnosti.

            Problém může být v některých oblastech s počtem zbývajících družstev, tím hraní           oblastního přeboru, aby vítěz mohl postoupit. Na určení oblastního přeborníka musí     být podle pravidel tři.Jak budou řešeny postupy a sestupy? To bude vždy poloviční      obměna? Tři sestoupí a tři vítězové oblastí postoupí?

Malenda(Rokytnice) – málo družstev, především na Moravě

Sochor(Klášterec) – jednoznačně pro zavedení, neboť je propastný rozdíl mezi I.ligou a oblastním přeborem

Šmolík(Tymákov) – spíše ne , má dojem, že není z klubů zájem. Měli možnost se loni      přihlásit a neudělali to.

Štěpánek(Krčín) – pro zavedení 2.ligy žen, větší možnost pro mladé talentované hráčky, které   ještě nemají výkonnost na nejvyšší soutěž.

 

Závěr 2/2 b3)    Je nutné určitě na problematice rozvoje národní házené v kategorii žen pracovat. Současný systém neumožňuje rozvoj především mladých hráček,které ještě nehrají

nejvyšší soutěž. V oblasti odehrají za „B“ družstvo max. 8 zápasů v sezoně, což  

samozřejmě bere mladým hráčkám chuť pokračovat a většinou končí s NH velmi brzy.

Nabízí se několik variant řešení :

                  a) snížení počtu družstev v I.lize a vznik druhé ligy

                  b) rozdělení družstev na západ x východ s patřičným počtem družstev – návrh

                      10 x 10 bez II.ligy – v tom případě řešit účast „B“ družstev v této soutěži

                  c) vznik II.ligy za současného modelu   

Případně další možnosti, ale určitě problém řešit a vyřešit.

 

4) Sestup z první ligy versus kvalifikace

Sochor(Klášterec) – dva poslední z I.ligy bez možnosti hrát kvalifikaci

Malenda(Rokytnice) – obráceně – tj. oba dva poslední celky do kvalifikace

 

Závěr 2/2 b4) Všichni přítomní rozhodli hlasováním – kvalifikaci neumožnit v žádném případě 2.celku z oblasti – přednost sestupující

 

2/2 c)         2. liga muži skupina A i B zasedala dohromady:

jednání vedl za TR pan Jiří Příhoda ze skupiny B a za omluveného zástupce TR pana Miroslava Kalčíka za skupinu A pan Ladislav Kobera

Účastníci : (viz prezenční listina) - 9 trenérů družstev 2.ligy A, 8 trenérů družstev 2.ligy B

Příhoda (TR + Draken Brno), Votýpka (DR)

odsouhlasené závěry a doporučení k jednání pro TR, jednotlivé komise a VVSNH :

2/2 c1)druholigové soutěže začínat až první víkend v září

2/2 c2)ČP – neměl by narušit ligovou soutěž a neměl by zasahovat ani do soutěží oblastí

2/2 c3)ČP začínat až v listopadu, pouze v halách

2/2 c4)Změna systému sestupujících z druhé ligy

2/2 c5)Aktivní ligový hráč by jako rozhodčí neměl pískat zápasy ve stejné soutěži

2/2 c6)Nedávat konkrétní termíny vybudování umělých povrchů pro druholigové celky, ale aby KR instruovala rozhodčí, aby přísně dbali na kvalitu povrchu, zlepšení zázemí v těchto oddílech (šatny, umývárny...). Nevyhovující odsunout nekompromisně na náhradní hřiště

2/2 c 7)Tento seminář aby byl pouze jednodenní ( k tomuto bodu nutno podotknout, že v nedělním společném bloku byl ostatními zástupci z jiných soutěží zamítnut – proto není uveden v závěrečných bodech z celého semináře)

- 20/4 -

 

2/ 3)       Neděle dopoledne – společné jednání

2/3 a)         Nejdříve byl shlédnut záznam z posledního utkání Čechy – Morava mužů a                     Východ – Západ žen. K tomuto bylo doporučeno pro příští seminář, aby do                    povinností reprezentačním trenérům bylo na semináři provést rozbor těchto               utkání s vytyčením metodicky kvalitních herních akcí za pomocí videozáznamu.

2/3 b)        Poté byli přítomní seznámeni se závěry z jednání v jednotlivých ligách,                            k čemuž již nebyla předsedou TR diskuze připuštěna

2/3 c)         Na doporučení zástupce DR pana Votýpky bylo hlasováno a odsouhlaseno                      doporučení k VV, aby delegáty na utkání nasazovala STK

2/3 d)        Bylo odsouhlaseno, že příští seminář bude více zaměřen k metodice, kdy jednoho půldenního bloku bude seskupena část 1 a 3, část 2 zachovat v současném rozsahu, část 1 nahradit metodikou rozděleně ve dvou skupinách pro ženské a mužské části soutěží tělocvična a rozbor u videa s reprezentačními trenéry.

2/3 e)         Při rozboru soutěží bylo předsedou TR p. Štěpánkem konstatováno, že je stále                 velká řada trenérů, kteří si neplní základní povinnosti v zasílání závěrečných                    hodnocení. Některá hodnocení jsou absolutně nepoužitelná k dalšímu                                   zpracování, a je i zarážející skutečnost, že ve valné většině hodnocení jsou                 připomínky k práci TR a jiných komisí  proškrtnuty nebo uvedeno bez                        připomínek a právě tito trenéři jsou potom při jednání k práci komisí a VV                       nejkritičtější

2/3 f)         P. Štěpánek seznámil přítomné se vzorkem medailí, které by měly být použity                 k ocenění sezony 2006/2007. Účastníci zhodnotili tyto medaile velmi kladně.

 

Závěr –na závěr se účastníci shodli na skutečnosti, že seminář je po zapracování námětů pro zpestření semináře obsažených v diskusních jednáních věcí přínosnou a jistě sloužící k zlepšení činnosti jednotlivých trenérů a jedinečnou možností k předání si vzájemných zkušeností.

 

Úkoly pro TR vyplývající ze semináře :

-                     Předseda TR dostal za úkol projednat všechna doporučení z jednotlivých bodů jednání 2/2 a1)-2/2 a8), 2/2 b1) – 2/2 b4),   2/2 c1 – 2/2 c6), 2/3 c)

-                     TR dostala za úkol pro příští seminář dbát na doporučení z letošního semináře vyplývající z bodů 2/3 a), 2/3 d),

 

V Praze 12.11.2006

                                                                                              Zapsal Ctirad Štěpánek

 

Zápis z jednání OK VV SNH – 25.11.2006

Přítomni: viz. prezenční listina – uložena na SE SNH

Omluveni: p. Šatra

 

     Schůze se řídila programem, který byl zaslán jako příloha k pozvánce.

     V úvodu bylo poděkováno za účast a předseda OK seznámil přítomné s omluvou p. Petra Šatry z pracovních důvodů.

 

     1)   Projednání dopadů ze zákona 101/2000 Sb. a 177/2001 Sb. na změny v legislativě SNH.

-    diskutována otázka ochrany osobních údajů a povinnosti informovat členy o 

      nutnosti pracovat s jejich osobními daty

-          zazněl dále návrh na úpravu textu v „Přihlášce k registraci do Svazu národní házené” pro nové členy

-          diskutována byla též otázka řešení seznámení členů, kteří dosud písemně nepotvrdili právo SNH s jejich daty pracovat

 

 

- 21/2 -

 

 

K danému bodu byl přijat následující závěr:

-          upravit formulář Přihlášky k registraci do SNH a předložit jej ke schválení do VV SNH

T: do 8.12. 2006               Z: předseda OK

-          připravit dvě alternativy řešení seznámení „starých“ členů SNH ve spolupráci se sdruženými subjekty (oddíly, kluby nebo TJ)

T: do 8.12. 2006               Z: předseda OK

-          ve Zprávách Svazu upozornit všechny naše kluby a oddíly s jejich povinnostmi v dané problematice

T: do 8.12. 2006               Z: předseda OK a SE

2)       Projednání návrhu na průběh kontroly způsobilosti hřišť

-          předseda komise předložil základní materiál, ve kterém byly shrnuty základní požadavky na způsobilost hřišť s rozdělením podle úrovně soutěže

-          všechny body byly postupně diskutovány a navíc doplněny další požadované záležitosti související se spokojeností hráčů i divácké veřejnosti

-          byla diskutována otázka spolupráce s jednotlivými OSK a samotnými oddíly a dohodnut postup získání potřebných informací

K danému bodu byl přijat následující závěr:

-          zajistit přesné požadavky na hygienické podmínky pro sportovní zařízení typu venkovních hřišť a jejich zázemí

T: do 1.12. 2006               Z: Mgr. Janková a předseda OK

-          upravit základní tabulku dle závěrů z diskuze a zaslat ji všem členům OK

T: do 4.12. 2006               Z: předseda OK

-          připravit dotazník na všechny oddíly SNH, ve kterém bude formou konkrétních dotazů k jednotlivým požadavkům žádáno o sdělení názoru zakřížkováním jednoho z připravených návrhů

T: do 8.12. 2006                 Z: předseda OK

-          projednat ve VV SNH termínové plnění daného úkolu s následujícím časovým harmonogramem

a)      rozeslání dotazníků spolu se Zprávami Svazu do konce roku 2006

b)     termín zaslání dotazníků z oddílů na SE SNH – 31.3. 2007

c)      zpracování zaslaných informací  v OK VV SNH – 15.4. 2007

d)     nezávislá kontrola členů OSK na jednotlivých hřištích – od 20.4. do 10.6. 2007

e)      zpracování získaných údajů od OSK v OK VV SNH – 10.7. 2007

f)       projednání konečného návrhu na řešení zlepšení celkového stavu hřišť ve VV SNH – 21.7. 2007

g)      platnost všech požadovaných podmínek způsobilosti hřišť pro jednoltivé úrovně soutěží – od sezóny 2009/2010

T: do 8.12. 2006               Z: předseda OK

    

3)   Kontrola plnění usnesení z 12. VH SNH

-          při jednání bylo zjištěno, že doposud nebylo zahájeno žádné jednání pouze v otázce možné změny názvu Českého svazu házené na Český handballový svaz a Svazu národní házené na Český svaz házené dle historických záznamů

-          všechny ostatní body projednávané v diskuzi při VH SNH jsou řešeny nebo již dořešeny

-          diskutován byl návrh KM VV SNH ve věci zkvalitnění dorosteneckých soutěží

K danému bodu byl přijat následující závěr:

-          zahájit jednání s představiteli Českého svazu házené o jejich pohledu na možnou změnu názvu

T: do 31.12. 2006               Z: předseda OK

-          prostudovat předložený materiál KM (dorostenecké soutěže) a zaslat své

     stanovisko na předsedu OK

T: do 5.12. 2006                 Z: členové OK

 

 

- 22/3 -

 

4)  Různé

-          diskutována byla otázka přípravy Kalendáře akcí pro rok 2007

-          předložen byl návrh na obsah jednotlivých jednání VV SNH v roce 2007

-          diskutována záležitost odvolání hráče Jiřího Hendrycha a možnost příp. úprav DŘ SNH

 

K danému bodu byl přijat následující závěr:

-          projednat ve VV SNH otázku výkladu „závodního období“ z DŘ SNH

T:  9.12. 2006               Z: předseda OK

-          zapracovat připomínky oddílu TJ Spoje Praha a STK VV SNH do souboru   námětů na úpravu Pravidel a Řádů SNH pro příští období

T: ihned                        Z: p. Stýblo

 

Zapsal: ing. Popelka

Žatec, 25.11.2006                                          Rozdělovník: členové VV, členové OK, p. J. Freml

 

OK SNH

Informace pro členy SNH

 

     Vážení přátelé,

v rámci aplikace základních požadavků zákonů č. 101/2000 Sb. a č. 177/2001 Sb. předkládá Organizační komise VV SNH níže uvedené informace pro potřebu ve Vašich oddílech a klubech a doporučuje řádné prostudování.

     

Krátké shrnutí:

-     souhlas člena, resp. text, který opravňuje SNH užívat osobní údaje člena s podpisem

tohoto člena je uveden na Přihlášce k registraci do Svazu národní házené – viz. zákon č. 101/2000 Sb.

     = bohužel text nevystihuje plně novelizované znění dle zákona č. 177/2001 Sb. a navíc neřeší souhlas „starých“ členů – OK VV SNH předkládá upravenou Přihlášku k registraci do Svazu národní házené ke schválení ve VV SNH a současně předkládá návrh na řešení i v otázce zajištění souhlasu „starých“ členů SNH – budete následně seznámeni

- souhrn informací k danému zákonu a jeho novele č. 177/2001 Sb. s vypíchnutím občanského sdružení jako subjektu – tedy náš případ – je uveden dále

Zákonem č. 177/2001 Sb. s účinností od 1.6.2001 došlo ke změně zák.č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Tato novela přinesla určitá zmírnění požadavků na občanská sdružení v tom smyslu, že některá ustanovení citovaného zákona se na občanská sdružení při zpracovávání těchto údajů  v souvislosti s jejich činností nevztahují. Tuto skutečnost lze hodnotit jako pozitivní, zejména vzhledem k tomu, že při původním znění zákona by se splnění některých podmínek stalo pro mnohá občanská sdružení neúnosné.

 

              Jedná se zejména o následující:

 

·  v §5 odst.2 bylo doplněno písm. f), které stanoví, že zpracovávat osobní údaje lze i bez souhlasu subjektu údajů (tedy fyzické osoby, jejíž osobní data jsou zpracovávána), pokud je to nezbytné pro výkon oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností

 

·  v §18 bylo doplněno písm.c), které stanoví, že oznamovací povinnost k Úřadu na ochranu osobních údajů stanovená pro správce těchto údajů v §16 se nevztahuje na zpracování prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.

 

- 23/2 -

 

Výše uvedené však neznamená, že by se zákon na ochranu osobních údajů na občanská sdružení nevztahoval vůbec. Při zpracovávání osobních údajů je tedy nutné postupovat v souladu s dalšími ustanoveními tohoto zákona.

Předně je třeba říci, že zpracováváním osobních údajů se míní jakákoli operace s osobními údaji, která je prováděna systematicky, zejména se jedná o jejich shromažďování, které rovněž musí být systematické.  Nejde tedy o nahodile shromážděné údaje, které již nebudou sloužit  k dalšímu zpracovávání.

Z povinností, které ze zákona pro správce osobních údajů vyplývají je nutné upozornit zejména na povinnost před zahájením zpracovávání osobních údajů subjekt řádně a včas písemně informovat o tom, v jaké rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude tyto údaje zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny či komu jsou určeny (§11 odst.1). To se týká i případů, kdy není třeba souhlasu subjektu se zpracováváním údajů.

Je tedy nutné, aby TJ/SK v rámci jejich povinnosti vyplývající pro ně i ze směrnice ČSTV č. 2/1997 o evidenci členské základny – tedy povinnosti vykázat příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV údaje o svých členech - písemně informovaly každého svého evidovaného člena o tom, jaké údaje jsou o něm shromažďovány ( bude se jednat zejména o příjmení, jméno, rodné číslo, sportovní odvětví, charakteristika zda jde o registrovaného či neregistrovaného sportovce, trenéra apod.). Dále musí být v této informaci uvedeno, že  údaje jsou shromažďovány v souvislosti s činností  TJ/SK, tedy jsou nezbytně nutné k tomu, aby daná osoba – člen - mohla působit v rámci TJ/SK.

Je třeba také informovat o tom, že takto shromážděné údaje v rámci TJ/SK jsou ve smyslu směrnice ČSTV č.2/1997 a na jejím základě vydaných pokynů předsedy ČSTV, dále poskytovány  regionálním sdružením ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny, případně pro svazovou evidenci.

 

Vzhledem k výši sankcí, které jsou stanoveny za porušení zákona č. 101/2000 Sb. (viz dále) je nutné, aby TJ/SK byla schopna případně doložit splnění této své povinnosti, a to např. podpisem člena, kterým bude stvrzovat, že byl řádně informován o daných skutečnostech; dokladem, že písemná informace byla členu zaslána.

Z výše uvedeného vyplývá, že vhodnou formou splnění povinnosti písemně informovat subjekt shromažďovaných údajů se jeví sdělení této informace  na členské schůzi TJ/SK, valné hromadě či jiné obdobné příležitosti a to tak, že informace o shromažďování osobních údajů člena bude např. uvedena v písemné pozvánce na členskou schůzi/valnou hromadu; v zápise/usnesení z členské schůze/valné hromady bude uvedeno, že přítomní byli informováni o tom, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány. V rámci prezenční listiny by pak mělo být uvedeno, že přítomní svými podpisy potvrzují, že byli řádně informováni ve smyslu  ustanovení § 11 odst. 1 zák.č.101/2000 Sb., v platném znění.

 

TJ/SK mohou rovněž zvážit, zda u nově přijímaných členů nechtějí tuto informaci uvádět již na přihlášce a tím splnit povinnosti vyplývající ze zák.č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V případě sportovních svazů je třeba, aby písemně informovaly subjekt tam, kde tato informovanost není zajištěna v rámci TJ/SK. Bude se tedy jednat zejména o případy shromažďování údajů o individuálních členech příslušného svazu, kteří nejsou členy TJ/SK sdružených v ČSTV.

 

Závěrem je třeba upozornit, že v případě porušení povinností vyplývajících ze zákona na ochranu osobních údajů jsou stanoveny poměrně vysoké peněžité pokuty (§44 až §46). Za přestupky fyzických osob, která vykonává pro správce nebo zpracovatele osobních údajů činnosti v pracovním nebo jiném podobném poměru, případně na základě dohody, může být uložena pokuta až do výše 25 000,- Kč, za porušení povinnosti mlčenlivosti až do výše 50 000,- Kč. Správci nebo zpracovateli může pak být uložena pokuta až do výše 10 000 000,- Kč (při opakovaném porušení povinností až 20 000 000,- Kč), a to v závislosti na tom, jakého porušení  povinností vyplývajících ze zák.č. 101/2000 Sb. se dopustí.

 

- 24/1 -

 

Tabulky OP – podzim 2006 - 2007

StČ oblast

 

MUŽI

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Podlázky A

8

6

2

0

138

:

86

14

52

2.

TJ Spoje Praha A

8

5

3

0

142

:

103

13

39

3.

TJ Avia Čakovice B

8

5

1

2

137

:

121

11

16

4.

Sokol Bakov 

8

4

3

1

158

:

126

11

32

5.

TJ Sokol Podlázky B

8

5

0

3

142

:

122

10

20

6.

TJ Republikán Praha

8

2

0

6

90

:

124

4

-34

7.

NH Řevnice B

8

1

2

5

118

:

146

4

-28

8.

TJ Stará Huť B

8

2

0

6

136

:

188

4

-52

9.

TJ Spoje Praha B

8

0

1

7

101

:

146

1

-45

 

 

 

 

 

 

1162

 

1162

 

 

ŽENY

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Březno

7

6

1

0

115

:

45

13

70

2.

TJ Avia Čakovice A

7

6

0

1

102

:

65

12

37

3.

TJ Avia Čakovice B

7

5

1

1

131

:

72

11

59

4.

TJ Spoje Praha B

7

3

0

4

69

:

103

6

-34

5.

Sokol Bakov

7

2

0

5

97

:

129

4

-32

6.

TJ Spartak Modřany B

7

2

0

5

88

:

109

4

-21

7.

TJ Stará Huť

7

2

0

5

79

:

122

4

-43

8.

TJ Avia Čakovice C

7

1

0

6

83

:

119

2

-36

 

 

 

 

 

 

740

 

740

 

 

DOROSTENCI

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Podlázky

4

3

0

1

90

:

53

6

37

2.

TJ Spartak Modřany

4

3

0

1

78

:

50

6

28

3.

Sokol Bakov

4

2

0

2

74

:

100

4

-26

4.

TJ Avia Čakovice

4

2

0

2

79

:

73

4

6

5.

TJ Spoje Praha

4

0

0

4

56

:

101

0

-45

 

 

 

 

 

 

377

 

377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulky OP – pokračování

 

 

- 25/2

 

 

 

 

 

 

 

StČ  oblast – podzim 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOROSTENKY

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Bakov

5

5

0

0

121

:

52

10

69

2.

TJ Sokol Březno

5

4

0

1

77

:

48

8

29

3.

TJ Spartak Modřany

5

3

0

2

73

:

70

6

3

4.

TJ Spoje Praha

5

2

0

3

60

:

81

4

-21

5.

TJ Sokol Podlázky

5

1

0

4

42

:

80

2

-38

6.

TJ Stará Huť

5

0

0

5

60

:

102

0

-42

 

 

 

 

 

 

433

 

433

 

 

STARŠÍ ŽÁCI

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Podlázky

6

6

0

0

142

:

73

12

69

2.

Sokol Bakov

6

4

1

1

81

:

73

9

8

3.

TJ Stará Huť

6

3

0

3

83

:

89

6

-6

4.

NH Řevnice

6

3

0

3

102

:

97

6

5

5.

TJ Spoje Praha

6

2

1

3

79

:

94

5

-15

6.

TJ Spartak Modřany 

6

2

0

4

62

:

76

4

-14

7.

TJ Avia Čakovice

6

0

0

6

42

:

89

0

-47

 

 

 

 

 

 

591

 

591

 

 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

Sokol Bakov

4

4

0

0

85

:

28

8

57

2.

TJ Sokol Březno

4

3

0

1

40

:

22

6

18

3.

TJ Spartak Modřany

4

2

0

2

69

:

43

4

26

4.

TJ Avia Čakovice

4

1

0

3

8

:

63

2

-55

5.

TJ Stará Huť

4

0

0

4

15

:

61

0

-46

 

 

 

 

 

 

217

 

217

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI (nekompletní)

 

 

p.ut.

V

R

p

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

NH Řevnice

2

2

0

0

29

:

12

4

17

2.

Sokol Bakov A

3

2

0

1

36

:

15

4

21

3.

Sokol Bakov B

3

0

0

3

6

:

44

0

-38

 

 

 

 

 

 

71

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

- 26/3

 

 

 

 

 

 

 

Tabulky OP – pokračování

StČ

obl.

 

 

 

 

 

 

 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

 

 

p.ut.

V

R

P

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Březno 

4

4

0

0

80

:

9

8

71

2.

Sokol Bakov

4

2

0

2

22

:

37

4

-15

3.

TJ Avia Čakovice

4

0

0

4

4

:

60

0

-56

 

 

 

 

 

 

106

 

106

 

 

MLADŠÍ KOEDUKOVANÁ (nekompletní)

 

 

p.ut.

V

R

P

vstř.b

 

obdr.b

body

rozdíl

 

1.

TJ Sokol Březno - žačky

6

5

0

1

102

:

33

10

69

2.

Sokol Bakov A - žáci

5

4

0

1

73

:

26

8

47

3.

NH Řevnice - žáci

3

3

0

0

48

:

17

6

31

4.

Sokol Bakov - žačky

4

2

0

2

22

:

37

4

-15

5.

Sokol Bakov B - žáci

5

1

0

4

42

:

60

2

-18

6.

TJ Avia Čakovice - žačky

7

0

0

7

14

:

128

0

-114

 

 

 

 

 

 

301

 

301

 

 

 

 

 

Tabulky OP – podzim 2006 - 2007

SČ oblast

 

 

            MUŽI

1. TJ Šr. Žatec                                    7          6          1          0          154 :   98         13

2. KNH Chomutov A                        7          5          1          1          126 :   88         11

3. SKNH Klášterec n/O.        7          5          0          2          135 :   99         10

4. KNHCH Litvínov              7          4          0          3          126 : 128           8

5. TJ J. Raspenava B              7          3          0          4          124 : 153           6

6. TJ J. Hejnice                       7          1          1          5          123 : 143           3

7. KNH Chomutov B            7          1          1          5          100 : 131           3

8. Baník Most NH B              7          1          0          6          105 : 153           2

 

 

            ŽENY

1. Baník Most NH                 4          3          1          0            92 :   64           7

2. TJ Šr. Žatec                                    4          3          1          0            71 :   61           7

3. SK Chomutov NH B         4          2          0          2            69 :   67           4

4. TJ J. Raspenava                  4          1          0          3            72 :   72           2

5. TJ J. Hejnice                       4          0          0          4            62 : 102           0

 

 

 

 

 

- 27/2 -

 

 

Tabulky OP – podzim 2006 – 2007 - pokračování

SČ oblast

 

 

DOROSTENCI

1. TJ Šr. Žatec                                    6          5          0          1          163 :   86         10

2. TJ J. Hejnice                       6          4          0          2          145 : 122           8

3. Baník Most NH                 6          3          0          3          132 : 117           6

4. KNH Chomutov                6          0          0          6            75 : 190           0

 

 

            DOROSTENKY

1. SK Chomutov NH B         8          8          0          0          187 : 110         16

2. TJ Šr. Žatec                                    8          5          0          3          120 : 113         10

3. Baník Most NH                 8          5          0          3          185 : 144         10

4. TJ J. Raspenava                  8          2          0          6          133 : 176           4

5. TJ J. Hejnice                       8          0          0          8            72 : 154           0

 

 

            STARŠÍ ŽÁCI

1. TJ Šr. Žatec            A                    31        b.                                309 : 105        

2. Baník Most NH                 25        b.                                230 : 181          

3. TJ J. Hejnice A                   16        b.                                251 : 200          

4. TJ Šr. Žatec B                      8        b.                                145 : 188        

5. TJ J. Hejnice B                     0        b.                                  50 : 311          

 

 

            STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Baník Most NH                 40        b.                                193 :   60          

2. TJ J. Hejnice                       31        b.                                153 :   87          

3. TJ J. Raspenava                  22        b.                                111 : 128

4. SK Chomutov NH                         14        b.                                  86 : 125

5. SKNH Louka                     13        b.                                101 : 155

6. TJ Šr. Žatec                                      0        b.                                  59 : 148        

 

 

 

            MLADŠÍ ŽÁCI

1. TJ Šr. Žatec                                    29        b.                                259 : 100        

2. Baník Most NH                 27        b.                                242 : 105          

3. TJ J. Hejnice                       16        b.                                147 : 156          

4. SKNH Louka                       7        b.                                106 : 236

5. TJ J. Raspenava                    1        b.                                   36 : 193          

 

 

            MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. TJ Šr. Žatec                                    20        b.                                171 :   37        

2. SK Chomutov NH                         20        b.                                142 :   40

3. KNHCH Litvínov                5        b.                                  48 : 121          

4. TJ J. Hejnice                         3        b.                                  35 : 198          

 

 

 

 

- 28/1 -

Tabulky OP – podzim 2006 - 2007

VČ oblast

Tabulky:

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Muži                                 datum zprac.: 13.11.2006

  1 Sokol Krčín B

  4    4    0    0       82 :   58      8             24  20,50 / 14,50

  2 TJ S. Podhorní Újezd B

  4    2    0    2       70 :   73      4              -3  17,50 / 18,25

  3 Sokol Nové Město n. M. B

  4    2    0    2       66 :   65      4               1  16,50 / 16,25

  4 Sokol Dobruška B

  4    1    0    3       67 :   82      2            -15  16,75 / 20,50

  5 TJ S. Opatovice nad Labem

  4    1    0    3       67 :   74      2              -7  16,75 / 18,50

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Dorostenci                           datum zprac.: 13.11.2006

  1 Sokol Dobruška A

  6    6    0    0     149 :   61    12             88  24,83 / 10,17

  2 Sokol Krčín

  6    3    0    3     121 : 124      6              -3  20,17 / 20,67

  3 TJ S. Opatovice nad Labem

  6    2    0    4     103 : 111      4              -8  17,17 / 18,50

  4 Sokol Dobruška B

  6    1    0    5       74 : 151      2            -77  12,33 / 21,57

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Starší žáci                          datum zprac.: 13.11.2006

  1 TJ S. Opatovice nad Labem

  6    5    0    1     127 :   72    10             55  21,17 / 12,00

  2 Sokol Dobruška A

  6    4    1    1     115 :   74      9             41  19,17 / 12,33

  3 Sokol Nové Město n. M. A

  6    4    1    1     100 :   68      9             32  16,67 / 11,33

  4 Sokol Dobruška B

  6    4    0    2       93 : 105      8            -12  15,50 / 17,50

  5 Sokol Nové Město n. M. B

  6    2    0    4       79 :   87      4              -8  13,17 / 14,50

  6 Sokol Krčín

  6    1    0    5       49 :   96      2            -47    8,17 / 16,00

  7 TJ S. Podhorní Újezd

  6    0    0    6       57 : 118      0            -61    9,50 / 19,67

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Mladší žáci                          datum zprac.: 13.11.2006

  1 TJ Lázně Bělohrad

  6    6    0    0       79 :   49    12             30  13,17 /   8,17

  2 TJ S. Opatovice nad Labem

  6    3    0    3       47 :   39      6               8    7,83 /   6,50

  3 Sokol Dobruška

  6    3    0    3       65 :   45      6             20  10,83 /   7,50

  4 Sokol Krčín

  6    0    0    6       29 :   87      0            -58    4,83 / 14,50

 

 

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Ženy                                 datum zprac.: 13.11.2006

  1 SK Rubena Náchod

  5    5    0    0     102 :   89    10             13  20,40 / 17,80

  2 Sokol Dobruška B

  5    3    0    2       68 :   62      6               6  13,60 / 12,40

  3 Sokol Krčín B

  5    3    0    2       91 :   71      6             20  18,20 / 14,20

  4 HK Hlinsko v Čechách B

  5    2    0    3       89 :   89      4               0  17,80 / 17,80

  5 TJ Červený Kostelec

  5    1    0    4       50 :   68      2            -18  10,00 / 13,60

  6 TJ S. Opatovice nad Labem

  5    1    0    4       60 :   81      2            -21  12,00 / 16,20

 

 

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Dorostenky                           datum zprac.: 13.11.2006

  1 Sokol Krčín A

  5    5    0    0     108 :   48    10             60  21,60 /   9,60

  2 HK Hlinsko v Čechách

  5    4    0    1     101 :   66      8             35  20,20 / 13,20

  3 TJ Lázně Bělohrad

  5    3    0    2       71 :   67      6               4  14,20 / 13,40

  4 Sokol Dobruška

  5    2    0    3       75 :   92      4            -17  15,00 / 18,40

  5 Sokol Krčín B

  5    1    0    4       56 :   81      2            -25  11,20 / 16,20

  6 TJ Červený Kostelec

  5    0    0    5       32 :   89      0            -57    6,40 / 17,80

 

 

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Starší žákyně                        datum zprac.: 13.11.2006

  1 Sokol Dobruška

  6    6    0    0     148 :   36    12           112  24,67 /   6,00

  2 HK Hlinsko v Čechách A

  6    4    1    1     114 :   58      9             56  19,00 /   9,67

  3 Sokol Krčín

  6    4    1    1       84 :   58      9             26  14,00 /   9,67

  4 HK Hlinsko v Čechách B

  6    3    0    3       70 :   77      6              -7  11,67 / 12,83

  5 TJ Červený Kostelec

  6    2    0    4       65 :   94      4            -29  10,83 / 15,67

  6 TJ S. Opatovice nad Labem

  6    0    1    5       38 : 116      1            -78    6,33 / 19,33

  7 TJ Lázně Bělohrad

  6    0    1    5       30 : 110      1            -80    5,00 / 18,33

 

 

TABULKA SOUTĚŽE – Obl. přeb

or - Mladší žákyně                        datum zprac.: 13.11.2006

  1 Sokol Krčín A

  6    6    0    0       79 :   17    12             62  13,17 /   2,83

  2 TJ S. Opatovice nad Labem

  6    3    1    2       80 :   46      7             34  13,33 /   7,67

  3 Sokol Dobruška

  6    2    1    3       56 :   61      5              -5    9,33 / 10,17

  4 Sokol Krčín B

  6    0    0    6       24 : 115      0            -91    4,00 / 19,17

 

- 29/1 -

Tabulky OP – podzim 2006 - 2007

ZČ oblast

Tabulky Z0SK NH – Plzeň – podzim.

OP – muži:                                                               OP – ženy:

  1.  Osek A                13  12  0  1  291 : 184  24        1.  Božkov                11  11  0    0  155 : 101  22 

  2.  Rožmitál              13  11  0  2  285 : 200  22        2.  Stupno                 11    9  0    2  153 : 107  18

  3.  Záluží                  13    9  0  4  236 : 218  18        3.  Blovice B            11    8  1    2  151 : 126  17

  4.  Litice                   13    9  0  4  261 : 213  18        4.  Rožmitál              11    7  1    3  171 : 147  15

  5.  Nezvěstice B       13    6  1  6  196 : 223  13        5.  Přeštice B                        11    6  1    4  174 : 130  13

  6.  Ždírec                  13    5  1  7  230 : 224  11        6.  Litice                   11    6  1    4  166 : 118  13

  7.  Nýřany B            13    5  1  7  216 : 222  11        7.  Štěnovice             11    4  2    5  109 : 128  10

  8.  Blovice                13    5  1  7  191 : 232  11        8.  Blovice A                        11    4  0    7  140 : 157    8

  9.  Hůrky                  13    5  1  7  197 : 209  11        9.  Nezvěstice           11    3  1    7  121 : 145    7

10.  Ejpovice B          13    5  0  8  222 : 227  10      10.  Tymákov B          11    2  1    8  135 : 145    5

11.  Vřeskovice          13    5  0  8  207 : 228  10      11.  Chudenice           11    2  0    9    85 : 176    4

12.  Božkov                13    4  1  8  196 : 228    9      12.  Dobřív                 11    0  0  11  139 : 219    0

13.  Kyšice A             13    3  1  9  203 : 234    7

14.  Dobřív                 13    3  1  9  207 : 266    7 

 OS – I. třída:

  1.  Litohlavy B         12  10  0    2  270 : 187  20

  2.  Stupno B             12    8  2    2  267 : 219  18

  3.  Hromnice            12    9  0    3  210 : 153  18

  4.  Osek B                12    8  1    3  234 : 200  17

  5.  Radobyčice         11    6  2    3  204 : 186  14

  6.  Záluží B              12    6  1    5  205 : 195  13

  7.  Dobřív B             11    6  1    4  194 : 185  13

  8.  Žerovice              12    6  0    6  192 : 157  12

  9.  N. Hospoda         12    3  1    8  167 : 217    7

10.  Kyšice B             12    3  0    9  196 : 203    6

11.  Všenice B                       12    3  0    9  214 : 246    6

12.  Chudenice           12    3  0    9  160 : 258    6

13.  Rožmitál B          12    2  0  10  122 : 229    4

SOUTĚŽE MLÁDEŽE:

OP – Dorostenci:                                                     OP – Dorostenky:

1.  Tymákov            6  6  0  0  139 :   87  12          1.  Tymákov                  7  6  1  0  156 :   81  13                   

2.  Nýřany               6  5  0  1  153 : 106  10          2.  Přeštice                    7  5  1  1  160 :   80  11

3.  Přeštice                  6  4  0  2  133 : 103    8          3.  Blovice                    7  5  0  2  120 :   88  10

4.  Kyšice                   6  3  0  3  131 : 127    6          4.  Štěnovice                 7  4  0  3  107 :   98    8

5.  Nezvěstice             6  2  0  4    88 : 134    4          5.  Příchovice                7  3  0  4  151 : 118    6

6.  Vřeskovice                        6  1  0  5  132 : 154    2          6.  Dobřív                     7  3  0  4  125 : 136    6

7.  Plzeň-Újezd          6  0  0  6  124 : 189    0          7.  Nezvěstice               7  1  0  6  112 : 145    2

                                                                                  8.  Ejpovice                   7  0  0  7    33 : 218    0

OP – Starší žáci:                                                      Redukovaná tabulka:

  1.  Dobřív                 12  11  0    1  188 : 124  22      1.  Dobřív                 10  9  0  1  162 : 109  18

  2.  Nezvěstice           11    9  1    1  205 : 150  19      2.  Nezvěstice            9  8  0  1  174 : 120  16

  3.  Ejpovice              12    9  1    2  202 : 143  19      3.  Stupno                 10  8  0  2  194 : 109  16

  4.  Stupno                 12    9  0    3  221 : 131  18      4.  Přeštice                  9  5  0  4  153 : 126  10

  5.  Přeštice                11    6  0    5  176 : 153  12      5.  Příchovice            10  4  2  4  149 : 145  10

  6.  Příchovice           12    5  2    5  182 : 173  12      6.  Všenice                  9  2  3  4  123 : 143    7

  7.  Osek                    12    5  1    8  174 : 167  11      7.  Tymákov                8  2  2  4  100 :   90    6

  8.  Všenice               11    2  4    5  133 : 163    8      8.  Kyšice                    9  3  0  6  132 : 176    6

  9.  Tymákov             10    3  2    5  127 : 123    8      9.  Vřeskovice            8  3  0  5  116 : 114    6

10.  Vřeskovice          10    3  0    7  147 : 153    6    10.  Nýřany                   9  2  1  6  113 : 163    5

11.  Kyšice                 11    3  0    8  166 : 217    6    11.  Blovice                  9  0  0  9    69 : 190    0

12.  Nýřany                11    2  1    8  142 : 213    5

13.  Blovice                11    0  0  11    83 : 236    0

- 30/2 -

 

 

OP – Starší žačky:                                                               Redukovaná tabulka:

1.  Přeštice                  7  7  0  0  178 :   63  14                      1.  Přeštice                  5  5  0  0  117 : 35  10

2.  Blovice A              7  6  0  1  117 :   67  12                      2.  Blovice A              5  4  0  1    80 : 47    8           

3.  Chudenice             7  4  0  3    97 . 114    8                      3.  Dobřív                   5  2  0  3    57 : 75    4

4.  Dobřív                   7  3  0  4    87  :   97   6                      4.  Blovice B               5  2  0  3    66 : 76    4

5.  Osek                      7  3  0  4    65 : 104    6                      5.  Stupno                   5  2  0  3    44 : 89    4

6.  Stupno                   7  2  0  5    64 : 115    4                      6.  Ejpovice                 5  0  0  5    40 : 83    0

7.  Blovice B              7  2  0  5    89 : 101    4

8.  Ejpovice                7  1  0  6    66 : 102    2         

OP – Mladších žaček:                                                         Redukovaná tabulka:

  1.  Příchovice           9  9  0  0  174 :   51  18                      1.  Příchovice              7  7  0  0  137 : 36  14

  2.  Štěnovice            9  7  1  1  111 :   49  15                      2.  Štěnovice               7  6  0  1    84 : 37  12

  3.  Ejpovice              9  7  1  1  100 :   37  15                      3.  Tymákov A           7  4  0  3    56 : 50    8

  4.  Tymákov A         9  5  0  4    71 :   65  10                      4.  Přeštice                  7  4  0  3    70 : 65    8

  5.  Chudenice           9  5  0  4    74 :   79  10                      5.  Chudenice             7  4  0  3    56 : 60    8

  6.  Přeštice                9  4  1  4    90 :   95    9                      6.  Plzeň-Újezd           7  2  0  5    32 : 81    4

  7.  Nezvěstice           9  3  1  5    95 : 114    7                      7.  Blovice                  7  1  0  6    47 : 86    2

  8.  Plzeň-Újezd        9  2  0  7    38 : 112    4                      8.  Tymákov B            7  0  0  7    26 : 93    0

  9.  Blovice                9  1  0  8    60 : 114    2

10.  Tymákov             9  0  0  9    27 : 124    0

OP – Mladších žáků:

1.  Všenice                 8  8  0  0  159 :   87  16

2.  Příchovice             8  6  0  2  148 : 100  12

3.  Přeštice                  8  4  0  4  102 :   90    8

4.  Nýřany                  8  1  0  7    87 : 137    2

5. Vřeskovice             8  1  0  7    55 : 137    2

 

 

 

Tabulky OP – podzim 2006 - 2007

JM oblast

 

2.Tabulky

Muži                                                                          Ženy

1. Jihlava A                 8 0 0    175:  80           16        1. Humpolec               6 0 0      89:  42           12

2. Vracov                    7 0 1    164:132           14        2. Draken                    4 0 2      62:  68             8

3. Ostopovice             6 0 2    189:159           12        3. Miroslav                 4 0 2      72:  65             8

4. MS Brno                 4 0 4    123:134             8        4. Olbramovice           3 1 2      85:  60             7

5. Draken B                3 0 5    121:141             6        5. Vracov                    1 2 3      59:  61             4

6. MS Brno B             3 0 5    151:161             6        6. Jihlava                    1 1 4      88:117             1

7. Veselí B                  2 1 5    138:172             5        7. MS Brno                 0 0 6      85:127             0

8. Humpolec               2 0 6      99:132             4

9. Jihlava B                 0 1 7    122:171             1

 

Dorostenci                                                                Dorostenky

1. MS Brno A             5 0 0    132:44             10        1. Jihlava                     4 0 0    100:  30             8

2. Draken                    2 1 2    90:78                 5        2. Draken                    2 0 2      50:  56             4

3. Veselí                      4 0 1    108:70               8        3. Vracov                    2 0 2      34:  60             4

4. MS Brno B             2 0 3    86:85                 4        4. Humpolec               2 0 2      40:  50             4

5. Humpolec              1 1 3    65:115               3        5. Miroslav                  0 0 4      37:  65             0

6. 1.NH Brno              0 0 5    36:125               0

 

 

 

- 31/2 -

 

Tabulky OP – podzim 2006 – 2007 - pokračování

JM oblast

 

                                                                                   Starší žákyně

Starší žáci                                                                 1. Olbramovice A       12 0   0    180:  42      24

1. Veselí                      8 0 0    117:  68           16        2. Vracov                    10 0   2      99:  62      20

2. Humpolec               6 1 1    162:141           13        3. Olbramovice B         8 0   4      96:  74      16

3. Draken A                6 0 2    135:  78           12        4. Miroslav                   5 0   7      59:  70      10

4.1.NH Brno               4 1 2      86:  66             9        5. Humpolec                 3 0   9      54:118        6

5. Ostopovice             4 0 4    114:  93             8        6. Draken                      4 0   8      47:  65        8

6. Draken B                3 0 5      76:100             6        7. MS Brno                   0 0 12      16:  12        0

7. MS Brno                 2 0 6    103:139             4

8. Jihlava                     1 0 6      62:112             2        Mladší žáci

9. Vracov                    0 0 8      80:138             0        1. Draken A                13 1   0    166:  45      27

2. Draken B                12 0   2    143:  72      24

Mladší žákyně                                                          3. 1.NH Brno             10 1   3    116:  91      21

1. Olbramovice           6 0   0    81:  33           12        4. Veselí                       6 2   6      84:  96      14

2. Vracov                    2 1   3    44:  51             5        5. Humpolec                 6 0   8      82:103      12

3. Draken                    0 1   5    21:  62             1        6. Jihlava                      3 1 10      75:101       7

7. Vracov                    2 1 11    87:126             5

8.Ostopovice              1 0 13    71:190             2

 

 

 

 

Tabulky OP – podzim 2006 – 2007

SM oblas

 

 

Mladší žáci

     1.  Žeravice                                              7     7     0     0     137    :      34       14   

     2.  Rokytnice                                           7     5     0     2     102    :      52       10   

     3.  Stará Ves                                            7     4     1     2     113    :      95         9   

     4.  Vítkovice                                            7     4     1     2       90    :      84         9   

     5.  Svinov                                                7     3     1     3       94    :      71         7   

     6.  Studénka                                             7     2     0     5       58    :      93         4   

     7.  Osek n/B                                             7     0     2     5       64    :    128         2   

     8.  Albrechtičky                                       7     0     1     6       14    :    115         1   

 

 

Mladší žáci bez Vítkovic

     1.  Žeravice                                              6     6     0     0     113    :      26       12   

     2.  Rokytnice                                           6     5     0     1       94    :      42       10   

     3.  Svinov                                                6     3     1     2       80    :      54         7   

     4.  Stará Ves                                            6     3     1     2       96    :      81         7   

     5.  Studénka                                             6     2     0     4       48    :      80         4   

     6.  Osek n/B                                             6     0     1     5       54    :    118         1   

     7.  Albrechtičky                                       6     0     1     5       13    :      97         1   

 

 

 

Mladší žačky

     1.  Žeravice                                              6     6     0     0       69    :      14       12   

     2.  Studénka                                             6     2     0     4       19    :      47         4   

     3.  Rokytnice                                           6     1     0     5       22    :      49         2   

 

 

 

- 32/1 -

 

Tabulky OP – podzim 2006 – 2007 - pokračování

SM oblast

 

Starší žáci

     1.  Žeravice                                            10   10     0     0     200    :    108       20   

     2.  Rokytnice                                         10     9     0     1     189    :    111       18   

     3.  Pustějov                                            10     7     0     3     131    :      83       14   

     4.  Stará Ves                                          10     7     0     3     185    :    117       14   

     5.  Svinov                                              10     7     0     3     171    :    107       14   

     6.  Albrechtičky                                     10     5     0     5     133    :    113       10   

     7.  Kokory                                             10     4     0     6     131    :    134         8   

     8.  Vítkovice                                          10     3     0     7     104    :    188         6   

     9.  Osek n/B                                           10     2     0     8       88    :    153         4   

   10.  Studénka                                           10     1     0     9       65    :    181         2   

   11.  Chropyně                                          10     0     0   10       24   :    126         0   

 

Starší žačky

     1.  Pustějov                                            10   10     0     0     207    :      65       20   

     2.  Studénka                                           10     7     1     2     134    :      96       15   

     3.  Chropyně                                          10     5     2     3     122    :      99       12   

     4.  Žeravice                                            10     4     1     5     141    :    161         9   

     5.  Kokory                                             10     2     0     8       93    :    160         4   

     6.  Stará Ves                                          10     0     0   10       58    :    174         0   

 

Dorostenci

     1.  Rokytnice                                           6     4     2     0     144    :    102       10   

     2.  Vítkovice                                            6     4     1     1     116    :      80         9   

     3.  Stará Ves                                            6     3     0     3       93    :    101         6   

     4.  Pustějov                                              6     3     0     3       86    :      97         6   

     5.  Studénka                                             6     3     0     3     108    :    104         6   

     6.  Osek n/B                                             6     1     1     4       84    :    140         3   

     7.  Svinov                                                6     0     2     4     122    :    129         2   

 

Dorostenky

     1.  Rokytnice                                           8     6     0     2     138    :      94       12   

     2.  Stará Ves                                            8     6     0     2     133    :    115       12   

     3.  Studénka                                             8     5     0     3     141    :    105       10   

     4.  Vítkovice                                            8     2     0     6       96    :    143         4   

     5.  Žeravice                                              8     1     0     7       97    :    148         2   

 

Muži A

     1.  Studénka B                                         5     5     0     0     106    :      66       10   

     2.  Svinov B                                             5     2     1     2       96    :    105         5   

     3.  Stará Ves B                                         5     2     0     3     106    :    106         4   

     4.  Albrechtičky B                                   5     2     0     3       88    :    101         4   

     5.  Vítkovice B                                        5     2     0     3       96    :      97         4   

     6.  Pustějov B                                          5     1     1     3       91    :    108         3   

 

Muži B

     1.  Rokytnice C                                        7     6     1     0     160    :    118       13   

     2.  Osek n/B B                                         7     5     0     2     163    :    133       10   

     3.  Nelešovice                                          7     3     2     2     152    :    144         8   

     4.  Rokytnice B                                        7     3     1     3     146    :    137         7   

     5.  Chropyně                                            7     3     0     4     115    :    121         6   

     6.  Kokory B                                            7     1     3     3     114    :    131         5   

     7.  Dluhonice                                           7     2     0     5     119    :    142         4   

     8.  Osek n/B A                                         7     1     1     5     121    :    164         3   

 

 

 

- 33/2 -

 

Tabulky OP – podzim 2006 – 2007 - pokračování

SM oblast

 

Muži B bez Nelešovic

     1.  Rokytnice C                                        6     6     0     0     140    :      98       12   

     2.  Osek n/B B                                         6     5     0     1     145    :    111       10   

     3.  Chropyně                                            6     3     0     3       97    :      99         6   

     4.  Rokytnice B                                        6     2     1     3     116    :    113         5   

     5.  Dluhonice                                           6     2     0     4     103    :    118         4   

     6.  Kokory B                                            6     1     2     3       99    :    116         4   

     7.  Osek n/B A                                         6     0     1     5       94    :    139         1   

 

Ženy

     1.  Žeravice                                              9     8     1     0     200    :    119       17   

     2.  Studénka                                             9     5     0     4     135    :    136       10   

     3.  Vítkovice                                            9     1     3     5     120    :    141         5   

     4.  Chropyně                                            9     1     2     6     128    :    187         4   

 

60 let je nádherný věk

 

KOHOUT  Miloš   

     Dne 3. září 2006  se dožil významného životního jubilea pan Miloš Kohout. Jmenovaný je již  více než 26 let činný v našem hnutí. Začínal jako trenér ve Sp. Praha 4. Získal kvalifikaci II. třídy jako trenér a III. jako rozhodčí. V oddíle TJ Spartak Praha 4 se podílel na výchově mnoha generací hráček, přičemž získal s družstvy 3x  titul mistr republiky v kategorii žákyň a 3x v kategorii dorostenek. Spolu s družstvem žen získal v I. lize dvakrát titul mistra republiky a čtyřikrát vítězství v ČP. Působil 10 let ve funkci instruktora VTJ+J. V roce 1996 mu byl udělen titul „Zasloužilý trenér“ a v roce 2005 vyznamenání ČSTV – Čestné uznání. Na činnosti oddílu se podílel dlouhá léta i jako člen výboru oddílu. Před nástupem do funkce sekretáře Svazu pracoval tři roky v STK SNH.

    Od prosince roku 1993 vykonává velice důležitou funkci sekretáře svazu, ve které pracuje dodnes.

    Jménem výkonného výboru SNH Ti Miloši do další „šedesátky“ přeji především pevné zdraví, hodně pohody a co nejméně starostí s námi neposlušnými členy našeho Svazu. Rád bych Ti slíbil za ostatní, že se všichni polepšíme abys měl více klidu pro svojí náročnou práci a aby Ti mezi námi národními házenkáři bylo pořád krásně.

 

                                                                              Za VV SNH a všechny národní házenkáře

                                                                                                  Josef Popelka

 

 

 S T Ý B L O  Josef   

     Dne 9. listopadu 2006 se dožívá 60 let veliký propagátor národní házené v Severočeské oblasti – pan Josef Stýblo. Josef Stýblo je znám zejména svojí neúnavnou prací pro národní házenou v naší armádě, kde se podílel dlouhá léta na činnosti Dukly, později VTJ Most.

    Následně se zapojil do práce v oddílu národní házené TJ B. Souš a nyní SK Baník Most NH, kde vykonává dodnes funkci trenérskou i funkcionářskou.

    Již dlouhá léta stojí v čele Oblastní soutěžní komise Severočeské oblasti a je členem organizační komise při VV SNH.

    Jménem výkonného výboru SNH a zejména všech oddílů Severočeské oblasti Ti Pepíku do dalších let přeji pevné zdraví, hodně štěstí a pohody a mnoho dalších sportovních úspěchů ve svém mateřském klubu.

                                                                              Za VV SNH a všechny národní házenkáře

                                                                                                  Josef Popelka

- 34/1 -

 

Kalendář akcí pro rok 2007

Leden

datum

Název akce

Místo konání

Zajišťuje

Kategorie

6.1.

Zasedání KM VV SNH

Praha - Strahov

KM VV SNH

 

13.1.

Zimní aktiv STK

Praha - Strahov

STK VV SNH

 

13.1.

čtvrtfinále skupina B

Plzeň - Borská pole

ZČ OSK

Ženy

13.1.

čtvrtfinále skupina D

Žeravice

SM OSK

Ženy

13.1.

ZPM

St. Ves n.O.

SM OSK

ml. žačky

13.-14.1.

I. běh školení trenérů III. tř.

Málkov

TR VV SNH

 

14.1.

čtvrtfinále skupina K

Plzeň - Borská pole

ZČ OSK

Muži

14.1.

ZPM

St. Ves n.O.

SM OSK

st. žáci

20.1.

čtvrtfinále skupina L

Plzeň - Borská pole

ZČ OSK

Muži

20.1.

čtvrtfinále skupina A

Málkov

SČ OSK

Ženy

20.1.

ZPM

Přeštice

ZČ OSK

ml. žačky

20.1.

ZPM

Žeravice

SM OSK

ml. žáci

21.1.

II. kolo Zimního poháru

hala Most

Sevč. OSK

ml. žáci

21.1.

I. kolo Zimního poháru

hala Most

Sevč. OSK

st. žáci

21.1.

ZPM

Nezvěstice

ZČ OSK

ml. žačky

21.1.

ZPM

Žeravice

SM OSK

st. žačky

21.1.

Mem. L. Semeráka

hala SK Rubena

SK Rubena Náchod

Ženy

27.1.

VV SNH 1/07

Praha - Strahov

VV SNH

 

27.1.

čtvrtfinále skupina M

Lázně Bělohrad

VČ OSK

Muži

27.1.

čtvrtfinále skupina N

Stará Ves n.O.

SM OSK

Muži

27.1.

ZPM

Přeštice

ZČ OSK

ml. žáci

27.1.

ZPM

Žeravice

SM OSK

Dorci

27.1.

Turnaj mladšího žactva

tělocvična TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

ml. žačky a žáci

27.1.

Dvoudenní turnaj žen

hala Most

B. Most NH

Ženy

28.1.

Dvoudenní turnaj žen

hala Most

B. Most NH

Ženy

28.1.

ZPM

hala St.Ves n.O.

SM OSK

Dorky

Únor

3.2.

Dozorčí rada SNH

Praha - Strahov

DR SNH

 

3.2.

III. kolo Zimního poháru

hala Málkov

Sevč. OSK

dorky a ml. žačky

3.2.

II. kolo Zimního poháru

hala Málkov

Sevč. OSK

st. žačky

3.2.

I. kolo Zimního poháru

hala Most

Sevč. OSK

Dorci

3.2.

ZPM

Žeravice

SM OSK

st. žáci

4.2.

ZPM

Žeravice

SM OSK

ml. žačky

4.2.

ZPM

St. Ves n.O.

SM OSK

ml. žáci

4.2.

semifinále skupina F

Náchod

VČ OSK

Ženy

10.2.

II. kolo Zimního poháru

hala Málkov

Sevč. OSK

Dorci

10.2.

III. kolo Zimního poháru

tělocvična TJ Šr. Žatec

Sevč. OSK

ml. žáci

10.2.

ZPM

Nezvěstice

ZČ OSK

st. žáci

10.2.

ZPM

Žeravice

SM OSK

Dorky

11.2.

Mem. L. Řezníčka

hala SK Rubena

SK Rubena Náchod

Ženy

17.2.

VV SNH 2/07

Tanvald

VV SNH

 

17.2.

IV. kolo Zimního poháru

tělocvična TJ Šr. Žatec

Sevč. OSK

ml. žačky

17.2.

semifinále skupina O

Plzeň - Borská pole

ZČ OSK

Muži

17.2.

ZPM

Nezvěstice

ZČ OSK

Dorky

18.2.

semifinále skupina E

Plzeň - Borská pole

ZČ OSK

Ženy

24.2.

semifinále skupina P

Žeravice

SM OSK

Muži

24.2.

ZPM

St. Ves n.O.

SM OSK

st. žačky

 

 

 

 

 

 

Únor - pokračování

- 35/2 -

 

 

24.2.

ZPM

Plzeň - Borská pole

ZČ OSK

Dorci

24.-25.2.

II. běh školení trenérů III. tř.

Málkov

TR VV SNH

 

25.2.

II. kolo Zimního poháru

Hala Most

Sevč. OSK

st. žáci

25.2.

III. kolo Zimního poháru

Hala Most

Sevč. OSK

st. žačky

25.2.

ZPM

St. Ves n.O.

SM OSK

Dorci

 

 

 

 

 

Březen

3.3.

ZHP

Žeravice

SM OSK

Ženy

4.3.

III. kolo Zimního poháru

Hala Málkov

Sevč. OSK

st. žáci

4.3.

III. kolo Zimního poháru

Hala Málkov

Sevč. OSK

dorci

10.3.

ZHP

St. Ves n.O.

SM OSK

Muži

11.3.

halové Mistrovství ČR

Hala Most

KM a KR VV SNH

st. žáci

17.3.

halové Mistrovství ČR

Hala TJ Sever Žatec

KM a KR VV SNH

ml. žáci

17.3.

vyhlášení nejlepších házenkářů

Nýřany

ZČ OSK

 

17.-18.3.

finále 33. r. ČP

hala Lokomotivy Plzeň

STK a KR VV SNH

muži a ženy

24.3.

halové Mistrovství ČR

Hala St. Ves n.O.

KM a KR VV SNH

st. žačky

24.3.

halové Mistrovství ČR

Hala Lázně Bělohrad

KM a KR VV SNH

Dorky

 

 

 

 

 

25.3.

halové Mistrovství ČR

Hala Česká Skalice

KM a KR VV SNH

ml. žačky

25.3.

Mem. J. Václavka st.

Hala SK Rubena

SK Rubena Náchod

Ženy

30.3.

VV SNH 3/07

Nymburk

VV SNH

 

31.3.

24. ročník O pohár DDM Žatec

hřiště TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

ml. a st. žačky

31.3.

25. ročník Kontrolní turnaj

hřiště TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

Ženy

 

 

 

 

 

Duben

1.4.

 

 

 

 

7.4.

Dozorčí rada SNH

Praha - Strahov

DR SNH

 

7.4.

18. ročník Jarní turnaj

hřiště TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

ml. a st. žáci

7.4.

Mem. K.Tomčíka-Tomma cup 2007

Hala Litvínov

KNHCH Litvínov

Muži

8.4.

Mem. K.Tomčíka-Tomma cup 2007

Hala Litvínov

KNHCH Litvínov

Muži

14.4.

turnaj st. gard - oslavy 60. výročí

hřiště TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

muži a ženy

15.4.

Ligové soutěže - 12. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 12. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

21.4.

 

 

 

 

22.4.

Ligové soutěže - 13. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 13. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4.

Ligové soutěže - 14. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 14. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

29.4.

Ligové soutěže - 15. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 15. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

 

Ligové soutěže - 15. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

Květen

1.5.

16. r. Turnaje rodin

hřiště TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

 

5.5.

 

 

 

 

6.5.

Ligové soutěže - 17. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 16. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

8.5.

29. ročník O pohár Osvobození

hřiště TJ Šr. Žatec

TJ Šr. Žatec

Dorci

12.5.

Ligové soutěže - 18. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

13.5.

Ligové soutěže - 19. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 17. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

16.5.

VV SNH 4/07

Praha - Strahov

VV SNH

 

 

Květen - pokračování

- 36/3 -

 

 

19.5.

Ligové soutěže - 18. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

20.5.

Ligové soutěže - 20. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 19. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

26.5.

Ligové soutěže - 21. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

27.5.

Ligové soutěže - 22. kolo I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 20. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

červen

2.6.

Ligové soutěže - čtvrtfinále I. liga

 

STK a KR SNH

muži a ženy

 

Ligové soutěže - 21. kolo II. liga

 

STK a KR SNH

muži

2.6.

Dozorčí rada SNH

Praha - Strahov

DR SNH