1. NH BRNO - národní házená v Brně

Média

1 NH Brno Instagram 1 NH Brno Facebook

Obléká nás

K+K SPORT
O oddílu >

Provozní řád

Provozní řád
sportovního hřiště s umělým povrchem
 ZŠ Brno, Novoměstská 21  * 621 00 Brno - Řečkovice

Využití sportovního hřiště s umělým povrchem.

 • Sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu Základní školy Brno, Novoměstská 21, je majetkem Statutárního města Brna, který je svěřený  Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.  Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora jako zřizovatel Základní školy  Brno, Novoměstská 21 předala uvedené hřiště do užívání škole (dále jen provozovatel) na základě Smlouvy o výpůjčce.
 • Hřiště je určeno pro sportovní činnost 1. NH BRNO na základě Smlouvy o dlouhodobém pronájmu uzavřené mezi MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a 1.NH Brno a dále pro školní výuku tělesné výchovy a zájmovou činnost organizovanou ZŠ Brno, Novoměstská 21.
 • Sportovní hřiště zahrnuje:
 • sportovní hřiště na míčové hry s umělým povrchem, především pro národní házenou
 • provozní budovu 1.NH BRNO
 • kryté tribuny pro diváky
 • kryté střídačky
 • časomíra s ukazatelem skóre
 • krytý prostor pro hlasatele a výběr vstupného
 • Hřiště slouží především k provozování národní házené. Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

Provoz a správa sportovního hřiště.

 • Hřiště je v provozu celoročně.
 • Provozní doba je určena takto:
 • pondělí – pátek v době od 8.00 hodin do 15.20 hodin - pro školní výuku tělesné výchovy ZŠ Brno, Novoměstská 21
 • úterý, čtvrtek v době od 16.00 hodin do 20.00 hodin – pro činnost sportovních klubů

      formou krátkodobých pronájmů školou

 • pondělí, středa a pátek v době od 15.30 hodin do 20.00 hodin – pro tréninkovou činnost a utkání 1.NH BRNO
 • sobota a neděle v době podle rozpisů utkání pro 1.NH BRNO
 • Za plynulý provoz hřiště zodpovídá:
 • v době vyhrazené pro 1.NH BRNO – pověřený správce.
 • v ostatní době (vyhrazené škole) – školník a vyučující tělesné výchovy.
 • V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.
 • Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je provozovatele oprávněn vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu.

Povinnosti uživatelů.

 • Uživatelé jsou povinni:
 • využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
 • na hrací plochu vstupovat pouze v předepsané sportovní obuvi pro umělou trávu – bez kolíků a nebarvící podrážkou
 • dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
 • chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
 • dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
 • zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci hřiště popř. policii ČR na tel č. 158, městskou policii na tel č. 156
 • dodržovat zákaz vstupu psů bez ochranného košíku a jiných zvířat do areálu.
 • Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sítě, sloupky, branky, oplocení, sedačky apod.).
 • Dále platí přísný zákaz:
 • vstupovat na tribunu nad provozní budovu mimo utkání, kdy je zabezpečena pořadatelská služba
 • odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
 • vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky ap.)
 • vstup dětem mladším 15-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let
 • vyskakování a houpání na brankách a jiná manipulace s brankami
 • kouření v areálu hřiště
 • konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
 • vstupu podnapilým osobám
 • svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí
 • jízdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu
 • pořádání jakýchkoli akcí v areálu mimo povolené sportovní akce bez předchozího souhlasu provozovatele.
 • Po skončení činnosti je uživatel povinen areál uklidit a v pořádku uzamknout.

Povinnosti správce hřiště.
1. Správce hřiště je povinen:

 • kontrolovat, zda-li při sportu nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí
 • kontrolovat dodržování provozního řádu, poškození hlásit neprodleně policii ČR na tel.č. 158, případně Městské policii tel č. 156.

 

Ostatní.

 • Veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.
 • Správce ani provozovatel neručí za ztrátu či případné poškození osobních věcí uživatelů hřiště.
 • Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti s výjimkou školní výuky tělesné výchovy a školou organizované zájmové činnosti žáků.
 • Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a

poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.

 • Seznámení s tímto řádem je povinností všech organizátorů (pořadatelů a pedagogického dozoru) skupiny cvičenců (sportovců). Ostatní zájemci jsou povinni se seznámit s provozním řádem před začátkem užívání sportovních ploch.
 • Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je nájemce oprávněn jej ze sportoviště vykázat.

Účinnost provozního řádu.

 • Tento provozní řád schválil výbor Oddílu národní házené 1.NH BRNO, z.s. a ředitelka ZŠ Brno,
 • Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 25. října 2014.

V Brně dne 24. října 2014

                  Předseda výboru                                                                           Ředitelka ZŠ
Oddílu národní házené 1.NH BRNO, z.s.                                              Brno, Novoměstská 21
                   Zdeněk FILÍPEK v.r.                                                               Mgr. Eva BARÁKOVÁ v.r.


Sponzoři

sponzor

2. liga muži B

1. 1.NH BRNO 32
2. SK Studénka 30
3. TJ Sokol Ostopovice 29
4. TJ Pustějov 25
5. TJ Sokol Podhorní Újezd 24
6. TJ Jiskra Humpolec 21
7. Draken Brno 19
8. TJ Chropyně 16
9. SK Autonot Jihlava 12
10. SSK Vítkovice 8
11. TJ Stará Ves n/O 4
© 2003 - 2024 1. NH BRNO, o.s. | Prohlášení o přístupnosti